Bergstraat 22
6701 CA Wageningen
The Netherlands
Tel. (+31) 0317-42 11 55
Mobiel (+31) 06 112 14 506
Email:
info@debeschte.nl

 
Oude & Zeldzame Boeken
Old & Rare Books


Terug naar Hoofdpagina / Back to Homepage       Bestelformulier / Orderform

 

Groningen - Frieskand - Wadden

 


1814 A.A.G. Bijdragen 15. Wageningen, Agrarische Geschiedenis, LH, 1970. Dijk, H. van. Een klooster uit het Brabants-Hollandse rivierengebied, 36p. Faber, J.A. De oligarchisering van Friesland in de tweede helft van de zeventiende eeuw, 26p. Slicher van Bath, B.H. Twee sociale stratificatie's in de agrarische maatschappij in de pre-industriële tijd, 10p. Slicher van Bath, B.H. Vrijheid en lijfeigenschap in agrarisch Europa (16e-18e eeuw), 30p. Slicher van Bath, B.H. Constante, fluctuerende en variabele factoren in de productie en consumptie van agrarische goederen in de pre-industriële maatschappij, 13p. Slicher van Bath, B.H. Oogsten, klimaat en conjunctuur in het verleden, 16p. Slicher van Bath, B.H. De paleodemografie, 68p. Woude, A.M. van der. De omvang en samenstelling van de huishouding in het verleden, 40p.

EUR 12,00


44252 Aalders, G. Een aflopende zaak. Portret van de jkleine middenstand. Groningen, Discursief, 1990. Vele foto's van Bert Janssen, 03 pp - softcover, stofomslag.

EUR 10,00


3259 Abrahamse, J.; Westra, D. Wadden - zee en land. Haren-Gr, Knoop & Niemeijer, 1968. Triangelreeks, 104p.

EUR 8,00


36125 Abrahamse, J.; Haartsen, T. Boerderijen in beweging. 2003. Noorderbreedte #3a, ill, 47 pp - softcover.

EUR 7,50


14159 Achterop, S.H.; Waal, P. van der; Wolthuis, G.G. Meeden. Geschiedenis van een Gronings Dorp. Groningen, VRB, 1969. ill, 536 pp - softcover.

EUR 24,50


40864 Addens, M.G. (sam.) Fonds ten behoeve van den landbouw in de provincie Groningen 1878 - 1953. Groningen, Hoitsema, 1954. 199 pp - linnen.

EUR 12,50


1828 Addens, N.G. De ,,vraagpunten'' der Groninger Maatschappij van Landbouw 1852-1941. Wageningen, Veenman, 1950. Agronomisch-historische Bijdragen 3, 466 pp.

EUR 15,00

Bibliotheek-exemplaar


6213 Addens, N.G. De Vereeniging voor Hooger Landbouwonderwijs te Groningen. Historisch overzicht naar aanleiding van haar vijftigjarig bestaan. Groningen, Wolters, 1960. 324 pp - linnen.

EUR 17,50


30484 Addens, N.G. Het Tien Karspelen Zijlvest tot zijn reglementering. Groningen, Natuurkundig Genootschap, 1963. 88 pp - softcover.

EUR 8,50


17244 Adriani Engels, M.J. De elfstedentochten. Friesland, het land der schaatsenrijders. Amsterdam, J.J. Kuurstra, 1949. kaartje, foto's, 151 pp - hallinnen, verschoten rug.

EUR 20,00


6855 Akkerman, S.; Smid, G.L. Hoogkerk door de eeuwen heen. Groningen, De Vuurbaak, 1976. 142p.

EUR 17,50


24986 Algra, A. De historie gaat door het eigen dorp. Deel I. Leeuwarden, Friesch Dagblad, a.j. een bundel schetsen over de geschiedenis van onze Friese dorpen.Ill, 264 pp - linnen, stofomslag.

EUR 27,50


4368 Algra, H. (bew) Kroniek van een Friese boer. De aantekeningen (1821-1856) van Doeke Wijgers Hellema te Wirdum. Franeker, Wever, 1978. Fryske Akademy 542, 445 pp.

EUR 12,50


44475 Algra, N.E. EIN. Enkele rechtshistorische aspecten van de grondeigendom in Westerlauwers Friesland. Groningen, Noordhoff. 203 pp - softcover.

EUR 15,00


14271 Amsterdam en Friesland. Zeven eeuwen relaties. Ljouwert, Fryske Akademy, 1975. It Beaken pp 117-248.

EUR 5,00


35655 Amylose. Amylopectine. Veendam, Avebe, z.j. Productenbrochure met enige bedrijfsfoto's - klembandje.

EUR 8,50


3337 Andreas, Ch. H. In en om een botanische tuin. Hortus Groninganus 1626-1966. Groningen, Van der Kamp, 1976. ill, 199 pp - softcover.

EUR 15,00


14260 Andringa, Sj. Friesland in foto's. Leeuwarden, Van Seijen, 1974. fotoboek, z.p.

EUR 7,50


44727 Arcy Shillock, Robert d', e.a. Wind, Wad en Waterverf. 25 Kunstenaars tekenen en schilderen op Schiermonnikoog. Groningen, B&P, 1992. vele ill, 174 pp - linnen, stofomslag.

EUR 15,00


14430 Århammar, N.R. e.a. Fryske Nammen 3. Ljouwert, Fryske Akademy, 1981. Fryske Akademy 597, 164 pp.

EUR 7,50


36514 Baas, M.J. e.a. Afdeling Blijham Groninger Mij van landbouw. Jubileum uitgave ter gelegenheid van het 125 jarig bestaan. Algemene en landbouwkundige ontwikkelingen. Groningen, De Haan. ill, 272 pp - linnen, vier losse uitslaande kaarten.

EUR 12,50


41795 Baerderadiel in geakunde. Gearstald fan it Geakundich Wurkforban fan de Fryske Akademy. Drachten, Laverman, 1957. Fryske Akademy. ill, losse kaarten, 431 pp - linnen.

EUR 30,00


31298 Bakker, G. e.a. Om Aast. Folkskundige bijdragen II. Ljouwert, Fryske Akademy, 1975. It Beaken 37/1-2. Ill, 116 pp - softcover.

EUR 7,00


10839 Bakker, H. Ameland. Van Hollum tot de Hon. Haren, Knoop & Niemeijer, 1970. Triangelreeks, ill, 99 pp.

EUR 8,50


43999 Bakker, H. Ameland, van Hollum tot de Hon. Leeuwarden, Eisma, 1982. Foto's van jan Heuff. 96 pp - softcover.

EUR 8,50


4419 Bakker, T.W.M.; Klijn, J.A.; Zadelhoff, F.J. van Duinen en duinvalleien. Een landschapsecologische studie van het Nederlandse duingebied. Wageningen, Pudoc, 1979. 201 pp + bijlagen in hoes.

EUR 18,50


23187 Bakkler, P. Marmerkoning Bruno Santanera. Mijn strijd in Godlinze. Amsterdam, Hakkert, 1973. ill, 175 pp - softcover.

EUR 6,00


32152 Bazelmans, J. Gedeelde ruimte. Het waddengebied in dertig ontmoetingen. Franeker, Van Wijnen, 2009. Met foto's van Harry Cock.111 pp - softcover.

EUR 9,00


43242 Beem, H. De Joden van Leeuwarden. Geschiedenis van een Joods cultuurcentrum. Assen, Van Gorcum, 1974. Fryske Akademy 468. 11 fig, 15 afb, 368 pp - linnen, stofomslag.

EUR 15,00


28912 Beeren, S. De Blauwe schuit. August Henkels. Ate Zuidhoff. Adri Buning. Hendrik Werkman. Arnhem, 1992. Collectie Hogeschool voor de Kunsten Arnhem, bij tentoonstelling Gemeentemuseum Arnhem. Ill, platen, 38 pp.

EUR 20,00


36586 Beets, Tj. van Ta bihâld fan âld Wytmarsum. Wytmarsum, Kommisje Ta bihâld fan âld' Wytmarsum, 1984. Zeer vele ill, 164 pp - gedec. linnen.

EUR 22,50


3671 Berg, H.M. van den Noordelijk Oostergo. Ferwerderadeel. 's Gravenhage, Staatsuitgeverij, 1981. De Nederlandse Monumenten van Geschiedenis en Kunst. De Provincie Friesland. Noordelijk Oostergo, deel I, 394 afb, 329 pp - linnen.

EUR 35,00


3672 Berg, H.M. van den Noordelijk Oostergo. De Dongeradelen. 's Gravenhage, Staatsuitgeverij, 1981. De Nederlandse Monumenten van Geschiedenis en Kunst. De Provincie Friesland. Noordelijk Oostergo, deel II, 668 afb, 484 pp - linnen.

EUR 40,00


6264 Berg, H.M. van den Noordelijk Oostergo. Dantumadeel. 's Gravenhage, Staatsuitgeverij, 1984. De Nederlandse Monumenten van Geschiedenis en Kunst. De Provincie Friesland. Noordelijk Oostergo, deel III, 346p afb, 254p.

EUR 35,00


37800 Berg, S. van den e.a. (red.) Bennink - Beats - Belvédère. Tijdschrif MB 13. Heerenveen, 2012. Vele platen, 84 pp - met CD'tje, 84 pp - softcover.

EUR 12,50


4767 Bergsma, R. Op weg naar een nieuw cultuurpatroon. Studie van de reactie op het moderne cultuurpatroon in de Dokkumer wouden. Assen, Van Gorcum/Prakke & Prakke, 1963. Disseratatie WUR, 225p.

EUR 13,00


33097 Bergsma, W. e..a. For uwz lân, wyv en bern. De patriottenstrijd in Friesland. Leeuwarden, 1987. Fryske Akademy 672. Ill, 217 pp - hardcover.

EUR 20,00


32182 Bergsma, W. Oer Fryske skiednis nei de midsieuwen. Net alles witte, wol fine kinne. Ljouwert, Fryske Akademy, 1993. ill, 163 pp - softcover.

EUR 9,00


12649 Berkel, K. van; Boels, H.; Koops, W.R.H. Nederland en het Noorden. Assen / Maastricht, Van Gorcum, 1991. Groninger Historische Reeks 8, enkele ill, 306 pp - softcover.

EUR 9,00


28964 Beschrijving van het eiland Texel. VVV-Texel, 10e druk, ill, 56 pp - geniet.

EUR 6,00


29428 Besteman, J.C. e.a. Graven naar Friese koningen. De opgravingen in Wijnaldum. Franeker, Van Wijnen, 1992. Vele ill, 68 pp - softcover.

EUR 7,00


31608 Beukema, H. Termunterzijl. Grens van zout en zout. Delfzijl, Maritext, 2000. Vele ill, 128 pp - hardcover.

EUR 15,00


3516 Beuker, H. Toponymy fan Boazum. Ljouwert, Fryske Akademy, 1978. nr 527, Fryske Nammen 2, 104p.

EUR 10,00


42233 Bijlsma, T. Joure in oude ansichten. Zaltbommel, Europese Bibliotheek, 1973. 76 ill - linnen, oblong.

EUR 10,00


36513 Blauw, M.J.E. Van Friese grond. Agrarische eigendoms- en gebruiksverhoudingen en de ontwikkelingen in de Friese landbouw in de negentiende eeuw. Ljouwert, 1995. Fryske Akademy 795. Disseratie. 31 afb, 334 pp - paperback.

EUR 17,50


30326 Blauw, W. Friese schaatsenmakers. Van ambacht tot industrie. Franeker, Van Wijnen, 1994. Vele ill, 160 pp - softcover.

EUR 17,50


38988 Bloemhoff - de Bruijn, Ph. Veldnaemen van Stellingwarf. Diel 1. Ni'jhooltpae en Ni'jberkoop. Oosterwolde, Stichting Stellingwarven Schrieversronte, 1982. ill, 61 pp - sotcover.

EUR 14,50


36305 Bloemhoff, H. Stellingwerf in de middeleeuwen. Wolvege, Begeleidingsgroep Hiemkunde, 1991. Enige ill, 80 pp - softcover, bibliotheeksticker.

EUR 7,50


44474 Blom, G. Repertoarium gan egodokuminten oangeande Frylan. Ljouwert, Fryske Akademy, 1992. 292 pp - softcover.

EUR 17,50


6833 Blouw, P.H.; Klaverdijk, S. Gas en licht rondom de Martini. De energievoorziening van de stad Groningen, van 1854-1991. Bedum, Profiel, 1992. 140p.

EUR 17,50


43809 Bodemkaart van Nederland. Schaal 1: 50.000. Wageningen, Stichting voor Bodemkartering, 1976. Blad 05 West Harlingen en blad 05 Oost Harlingen. Toelichting, 95 pp plus 2 uitslaande kaarten.

EUR 20,00


43810 Bodemkaart van Nederland. Schaal 1: 50.000. Wageningen, Stichting voor Bodemkartering, 1981. Blad 06 West Leeuwarden en blad 05 Oost Leeuwarden. Toelichting, 181 pp plus 4 uitslaande kaarten.

EUR 20,00


43811 Bodemkaart van Nederland. Schaal 1: 50.000. Wageningen, Stichting voor Bodemkartering, 1973. Blad 06 West Groningen. Toelichting, 149 pp plus twee uitslaande kaarten.

EUR 20,00


43815 Bodemkaart van Nederland. Schaal 1: 50.000. Wageningen, Stichting voor Bodemkartering, 1974. Blad 10 West en Oost. Sneek. Toelichting, 126 pp - 2 uitslaande kaarten.

EUR 20,00


43816 Bodemkaart van Nederland. Schaal 1: 50.000. Wageningen, Stichting voor Bodemkartering, 1976. Blad 11 West. Heerenveen. Toelichting, 140 pp - 2 uitslaande kaarten.

EUR 17,50


43817 Bodemkaart van Nederland. Schaal 1: 50.000. Wageningen, Stichting voor Bodemkartering, 1971. Blad 11 Oost. Heerenveen. Toelichting, 126 pp - 2 uitslaande kaarten.

EUR 17,50


43823 Bodemkaart van Nederland. Schaal 1: 50.000. Wageningen, Stichting voor Bodemkartering, 1970. Blad 15 West (Friese gedeelte) en Oost (Staveren). Toelichting, 146 pp en.

EUR 17,50


44130 Boer, H. Geschiedenis van het waterschap Oldambt. Appingedam, Waterschap Eemszijlvest, 1999. Kaartjes, foto's, 72 pp - hardcover.

EUR 20,00


39278 Boersma, F. Caspar de stenen man. Soesterberg, Aspekt, 2006. Enkele ill, 267 pp - paperback.

EUR 10,00


24093 Boersma, J.W. e.a. (red.) Groningen 1040. Archeologie en oudste geschiedenis van de stad Groningen. Bedum, Profiel, 1980. ill, 311 pp - linnen, stofomslag.

EUR 15,00


10070 Boersma, J.W. Terpen. Mens en milieu. Haren, Knoop & Niemeijer, 1972. Triangelreeks, ill, 114 pp.

EUR 7,50


40574 Bok, L.; Hendriksen, B. Funeraire Cultuur. Friese meren. Soesterberg/Rotterdam, Aspekt / De Terebinth, 2007. ill, 64 pp - softcover.

EUR 7,50


40569 Bok, L. Funeraire Cultuur. Leeuwarden. Soesterberg/Rotterdam, Aspekt / De Terebinth, z.j. ill, 64 pp - softcover.

EUR 7,50


30532 Bokma, A. e.a. Molens van Friesland. Leeuwarden, Miedema Pers, 1971. Fryske Akademy 407. Met ill, kaartje en 125 afb, 264 pp - linnen, stofomslag.

EUR 17,50


3476 Bokma, A. Herinnering aan de Friesche landbouwtentoonstelling 1947. Leeuwarden, Miedema, 1947. 74 pp.

EUR 30,00


25547 Boomsma, P.R. Kneppelfreed. Gevecht om de taal met wapenstok en waterkanon. Franeker, Van Wijnen, 1998. ill, 128 pp - softcover.

EUR 8,50


39582 Boomstra, B. e.a. Sporen in het zand. 1000 jaar mensen op Terschelling. Fietsroute. Stichting evenementen Terschelling, 2005. Vele ill, uitslaande kaart, 72 pp - softcover.

EUR 7,00


9705 Boschma, C./ (vw.) Fries Ziilver. Arnhem, Gysbers & van Loon, 1985. 2e dr, Catalogus Fries Museum Leeuwarden, vele ill, 563 pp.

EUR 40,00


30525 Boschma, C. (vw.) Fries Ziilver. Arnhem, Gysbers & van Loon, 1968. 1e dr, Catalogus Fries Museum Leeuwarden, zeer vele ill, 410 pp - softcover.

EUR 37,50


36479 Bosma, R. e.a. (sam.) Ichthus als Paadwizer. 100 Jaar christelijk onderwijs in de Trynwâlden. Oentsjerk, PCBO, 2000. Vele ill, 180 pp - hardcover.

EUR 12,50


8347 Botke, J. Yn en om de reidwal. Snits, Brandenburgh, 1941. Natûr en Gea. in rige boekjes wijd oan geakinde, folklore en Fryske plante- en dierewrald, 94 pp.

EUR 7,50


38708 Botke, Y. Zoo vele verscheidenheden der boerderij. 12 maanden op het Friese platteland; arbeid en ontspanning van een veehouder in de eerste helft van de 19e eeuw ; en nu. Leeuwarden, Friess Museum. ill, 64 pp - softcover.

EUR 8,50


9707 Bottenburg, H.H.J. (t.g.) Geschiedenis fokstal Knol Hartwerd 1854 - 1965. Sneek, De Driese Veefokkerij, 1965. vele ill, 417 pp.

EUR 30,00


33285 Bouma, G.J.A. e.a. Het Friese paard. Drachten, Het Friesch Paarden-Stamboek, 1999. Vele ill, 344 pp - hardcover, oblong.

EUR 40,00


2578 Bouma, G.J.A. Boerderijenboek. De nieuwe Friese boerderij. Amsterdam, Ahrend, 1949. 34 platen, 200 afb, 247 pp - hardcover.

EUR 30,00


41347 Bouma, G.J.A. Doelmatige Friese boerderijen. Amsterdam, Argos, 1961. vele bouwtekeningen, 111 pp - softcover, bibliotheeksticker.

EUR 40,00


8014 Bouma, G.J.A. Het Friese Paard. Uitgave bij de herdenking van het honderdjarig bestaan van de Koninklijke Vereniging 'Het Friesch Paarden-Stamboek' in 1979. Leeuwarden, Friese Pers, 1979. vele ill, 467 pp - linnen, stofomslag.

EUR 50,00


3280 Braaksma, P.J. Ameland geïllustreerd. Een berijmde gids voor bezoekers van dit eiland. Leeuwarden, Hepkema, zj. 64 pp.

EUR 27,50


5491 Braasem, W.A. Jonkers tussen stad en wad. De Groningse borgen en haar bewoners. 's Gravenhage, Esso / Nijgh & van Ditmar, 1983. Esso Museumreeks 5, 62p.

EUR 7,50


23189 Brandts Buys, L. e.a. Oude luister van het Groninger land. Groningen, Dijkstra, 1961. Catalogus Groninger Museum voor Stad en Lande, 253 nrs.

EUR 8,50


12069 Breuker, P. e.a. Kaatsen: lange traditie, levende sport. NKB - 100 jaar - KNKB. Leeuwarden, Friese Pers Boekerij, 1997. vele ill, 351 pp.

EUR 75,00


43248 Breuker, Ph.H.; Zeeman, M. (red.) Freomen om ds. J.J. Kalma hinne. Stúdzjes, meast oer Fryslân, foar syn fiifensantichste jierdei. Ljouwert, De Tille, 1982. Enkele ill, 357 pp - linnen, stofomslag.

EUR 15,00


11042 Broekema, L.; Ritzema Bos, J.; Pitsch, O. Dr. Staring's almanak voor den Groninger Landman voor 1920. Zwolle, Tjeenk Willink, 1920. 290 pp.

EUR 40,00


19989 Broekema, S. 100 jaar Provinciale Waterstaat Groningen 1865 - 1965. Extra uitgave van 'Rond de kleine snor',ill, 40 pp - A4.

EUR 8,50


11409 Broekhuijsen, W.N.; Deursen, A. van; Muiderman, J. Van de wadden tot de Wielingen. Wageningen, Zomer & Keuning, 1927. enkele ill, 204 pp - linnen.

EUR 8,50


36549 Broekhuizen, P.H. e.a. (red.) Van boerenerf tot bibliotheek. Historisch, bouwhistorisch en archeologisch onderzoek van het voormalig Wolters-Noordhoff-Complex te Groningen. Groningen, Stichting Monument & Materiaal, 1992. ill, 584 pp, uitslaande kaarten - hardcover.

EUR 12,50


42447 Broekman, T; Marsman, E. Een wijde blik verruimt het denken. Groningen, Viskom, 1990. vele foto's, z.p. - softcover, oblong.

EUR 12,50


22650 Brongers, E.H. De strijd om de afsluitdijk. Zaltbommel, Europese Bibliotheek, 1991. Gids historische plaatsen Tweede Wereldoorlog 5. 29 ill, 5 kaartjes, 83 pp.

EUR 8,00


4187 Brongers, G.A.; Dull tot Backenhagen, A.B. Noord-Nederlandse Heraldiek. Familiewapens Drenthe, Friesland, Groningen. Hoogezand, Stubeg, 1987. ill, 259 pp, cassette.

EUR 75,00


43215 Broos, J.F. Vier eeuwen Tjallinga Weeshuis. Leeuwarden, Ropta, 1982. Fryske Akademy 609.

EUR 12,50


6208 Brouwer, Fop. I. (sam) Zwerven door Groningen. Het land van wierden en heerden. Assen, Van Gorcum, 1941. enige ill, 70 pp - softcover.

EUR 8,50


8346 Brouwer, Fop.I. Zwerven door Groningen. Het land van wierden en heerden. Assen, Van Gorcum - ANWB - NJHC - VVV, 1944. 2e dr, 70 pp.

EUR 10,00


1920 Brouwer, G.A.; ea Griend. Het vogeleiland in de Waddenzee. Historisch-Geographisch, hydrographisch en biologisch beschreven. 's Gravenhage, Nijhoff, 1950. 22 fig, 13 tab, 26 afb, 310p - linnen.

EUR 30,00


13695 Brouwer, J. (vw.) Met in z'n jaszak 17 eendeëieren. Groningen, Stichting Bach 1985. 17 essays t.g.v. de 300ste verjaardag van Johann Sebastian Bach van o.a. Lulof, Kopland en Belcampo, 119 pp.

EUR 10,00


4061 Brouwer, J.H. (hoofdred) Encyclopedie van Friesland. Amsterdam/Brussel, Elsevier, 1958. ill, 722 pp - linnen.

EUR 22,50


6834 Bruggen Cate, B. ten; Buck, H. de De Rijks Universiteit te Groningen. Groningen, Wolters, 1930. 73 ill, 117p.

EUR 17,50


13512 Bruggencate, C. ten; Buschman, K. De Ploeg 75. Een kroniek van de Groninger Kunstkring 1918-1993. Groningen, Proefiel Bedum, 1993. vele gekleurde ill, 168 pp - hardcover, stofomslag, keuriug.

EUR 75,00


16228 Brugmans, I.J. (red.) Honderd vijfentwintig jaren op het onderwijsterrein 1836 - 1961. Groningen, Wolters, 1961. Bij 125 jaar Wolters' Uitgeversmaatschappij. 240 pp + XXXII pp afb.

EUR 8,50


11094 Bruin, R. de; Ploeg, J.D. van der Maat houden. Bedrijfsstijlen en het beheer van natuur en landschap in de Noordelijke Friese Wouden en het Zuidelijk Westerkwartier. Wageningen, Vakgroep Rurale Sociologie, 1991. Bedrijfsstijlenstudie 4, 112 pp.

EUR 7,00


12039 Bruna, E.; e.a. Bijdrage tot de kerkgeschiedenis van Friesland. Franeker, Wever, 1951. 2e dr, 264 pp + kaart.

EUR 14,00


34852 Bruyn, P.J. de; Borrias, W.E. Enige gegevens over de oecologie van Centaurium littorale op het westelijk deel van Terschelling. 1964. Enige ill, en ingeplakte grafieken, losse uitslaande bijlagen - A4, gestencild.

EUR 8,50


43251 Buijtenen, M.P. van St. Vitus van Oldehove. Episoden uit de strijd om Leeuwardens Kerk 1146 - 1580. Utrecht, van Rossum, 1950. 9 afb, 158 pp - softcover.

EUR 10,00


43301 Buijtenen, M.P. van De grondslag van de Friese vrijheid. Assen, Van Gorcum, 1953. 217 pp - softcover.

EUR 15,00


32987 Buma, W.J. e.a. Codex Aysma. Die altfriesischen texte. Assen, Van Gorcum, 1993. 619 S. - hardcover.

EUR 35,00


16279 Buma, W.J. (vz.) Philologia Frisica. Anno 1975. Lezingen en neipetearen fan it 7de Fryske filologekongres. Oktober 1975. Ljouwert, 1975. Fryske Akademy 516, 138 pp.

EUR 14,50


8910 Bunskoeke, E.J.; Bunskoeke, D.M. Van rails en rangeren. Schetsen uit de Harener spoorweghistorie. Haren, Boomker, 1985. Harener Historische Reeks 2, ill,44 pp.

EUR 6,50


20414 Burgt, C. van der De Lauwerszeewerken als afsluiting in het waddengebied. Den Haag, Vereniging voor Bitumineuze Werken, 1968. 30 fig, 43 pp.

EUR 7,00


37782 Buwalda, H.S. e.a. Frysk Wurdboek. Frysk - Nederlânsk. Nederlânsk - Frysk. Bolswert, Osinga, 1956. 599 en 396 pp - linnen.

EUR 22,50


42336 Buwalda, H.S. e.a. Frysk Wurdboek. Nederlânsk - Frysk. Bolswert, Osinga, 1952. 396 pp - linnen.

EUR 10,00


6800 Canters, K.J.; Muntingh, H.J. Oost-Ameland. Biologische waarden, bedreigingen en aanbevelingen voor behoud en beheer. Harlingen, Vereniging Waddenzee, 1975. 114pna.

EUR 7,50


25405 Cappelle, H. van Bijdrage tot de kennis van Frieslands bodem. Leiden, Brill, 1888. Overdruk Tijdschrift NAG, 37 pp - zonder omslag.

EUR 9,00


43234 Castelein, M.H. Doe't Hitler hjer baes wie. Ljouwert, De Terp, 1974. ill, 99 pp - softcover.

EUR 7,50


11224 Childers, E. Het raadsel van de Wadden. Bussum, De Boer Maritiem, 1977. 264 pp.

EUR 14,50


3263 Colmjon, G. Hoe het oude Terschelling zich vernieuwde ... Den Haag, Boek en periodiek. Van Eigen Grond IV. 15 foto's, 145p.

EUR 10,00


12131 Conijn, W.; Hana, K. Texel. Van Marsdiep tot Eyerlandse gat. Haren, Knoop & Niemeijer, 1973. Triangelreeks. 2e dr, vele ill, 124 pp.

EUR 7,50


38485 Coolhaas, J.H. Zeilen op zee. Varen op het IJsselmeer, Waddenzee, de Zeeuwse en Zuidhollandse stromen, langs de kust en in volle zee. Amsterdam, Van Kampen, 1960. 3e druk (bew. W.P. Coolhaas). 180 fig, 406 pp - linnen.

EUR 10,00


5440 Coolman, F.J. (sam.) Vijftig jaren coöperatieve vereeniging coöp. stroocartonfabriek 'De Eendracht' G.A. Appingedam 1908-1958. Appingedam, De Eendracht, 1958. 121 pp + bijlagen.

EUR 24,50


16656 Cornwell, J. Hitlers Paus. De verborgen geschiedenis van Pius XII. Amsterdam / Leuven, Balans / Van Hallwyck, 1999. Enige ill, 415 pp.

EUR 8,50


33102 Cuperus, S. Kerkelijk leven der Hervormden in Friesland tijdens de republiek. Leeuwarden, Meijer & Schaafsma, 1916 - 1920. Twee delen. I. De predikant, 249 pp. II. De gemeente, 222 pp - softcover.

EUR 25,00


33121 Dallinga, O. Dallinga. Het nageslacht van Nantko Claessen en Aaltje Fockes. Bussum, 1995. 602 pp - linnen, A4.

EUR 75,00


24779 De avonturen van het zeilschip de Vrijheid 6. Het geheim van de bosplaat. Amsterdam, Het Parool, z.j. 79 pp - orig. omslag, keurig.

EUR 35,00


32132 De Lauwerszee. De Lauwerssé. Beestersweach, 1963. It Beaken XXV-1. Ill, kaartjes, 122 pp - softcover.

EUR 10,00


31250 De Zon. Tijdschrift voor de onderscheidene standen in de maatschappij. No. 11. Groningen, C.L. Meijer, Februari 1825. pp 31 - 64.

EUR 20,00


3264 Dekker, D. Texels volksleven. Den Haag, Kruseman, 1976. 229p.

EUR 18,00


10857 Dekkers, J. Schiermonnikoog, oase van rust. Schiermonnikoog, Administratie en exploitatiemaatschappij, 1963. Getekende vakantieherinneringen, z.p.

EUR 8,50


22978 Dellen, I. van e.a. 150 Jaar Gereformeerde Kerk Bedum. Bedum, Profiel, 1986. Vele ill, 117 pp - hardcover.

EUR 12,50


17139 Demeter-Almanak & Demeter-Eugeia Almanak. Tien jaargangen. Rotterdam / Groningen, Libertas / Erven B. van der Kamp, 1920 - 1929. Uitgegeven door de verening ('het corsps') Demeter, van studeerenden der Ned. Middelbare Landbouwschool te Groningen en door Eugeia, vereeniging van oud-leerlingen van deze inrichting en van de voormalige Rijkslandbouwschool te Wageningen.

EUR 50,00


25359 Demeter-Eugeia Almanak 1922. Rotterdam / Groningen, Libertas / Erven B. van der Kamp, 1920 - 1929. Uitgegeven door de verening van leerlingen der Ned. Middelbare Landbouwschool te Groningen en door Eugeia, vereeniging van oud-leerlingen van deze inrichting en van de voormalige Rijkslandbouwschool te Wageningen.

EUR 6,00


5325 Dendermonde, M. Hoe wij het rooiden. De veenkoloniale aardappelboer en zijn industrie. Veendam, Avebe, 1979. Vele ill, 318 pp + Summary/Zusammenfassung/Résumé, 111p - linnen, stofomslag.

EUR 20,00


34853 Dennert, A.L. Onderzoek naar de oecologie van Littorella uniflora (L.) Aschrs. op Terschelling. RIN, 1971. Doctoraalscriptie UvA. (Uitslaande) kaarten en fig. 75 pp plus 6 karteringen - A$, gestencild, softcover.

EUR 9,00


14262 Derks, G.J.M.; Fermo, M.F.; Weezel Errens, F.R. van Architectuur en stedebouw in Friesland 1850-1940. Zwolle / Zeist, Waanders / Rijksdienst voor de Monumentenzorg, 1994. Monumenten Inventarisatie Project, vele ill, 168 pp.

EUR 17,00


3182 Dewez, W.J.; Slicher van Bath, B.H. De landbouw in Brabants westhoek in het midden van de achttiende eeuw; Een Fries landbouwbedrijf in de tweede helft van de zestiende eeuw (met de tekst-uitgave van het rekenboeck van Rienck Hemmema door dr P. Gerbenzon). Wageningen, Veenman, 1958. Agronomisch-Historische bijdragen 4, 208 pp - softcover.

EUR 15,00


41935 Dieken, J. van Beiträge zur Flora Nordwestdeutschlands unter besonderer Berücksichtigung Ostfrieslands. Jever, Mettcker, 1970. 284 S. - softcover.

EUR 17,50


41933 Dieren, J.W. van De ontwikkeling van het duinlandschap van Terschelling. Leiden, Brill, 1932. Overdruk KNAG XLIX-5, 42 pp - softcover.

EUR 8,50


7142 Diest Lorgion, E.J. Geschiedkundige Beschryving der Stad Groningen. Groningen, Foresta, 1974. Facsimile van 1852/1857. 2 delen, met gravures, gildewapens en plattegronden: I. 1040-1600, 450p + kaart. II. 1600-1856, 498p + register en kaart.

EUR 20,00


42198 Dijk, A. van Hans Sas. Boeren op het Hogeland. Warfhuizen, 1997. z.p. - softcover.

EUR 7,50


36039 Dijk, Joh. van Van Beijntum, Bolleholle en Keallesturt. Nunspeet, Eigen uitgave, 1993. Over Hogebeintum. 32 afb, 160 pp - softcover.

EUR 8,50


30028 Dijken, A.H. van De reine boer. Hij schiep zijn eigen land. Hoogezand, 2005. Een beschrijving van de Friese Angelen in de Ommelanden en hun stad Groningen, 184 pp - softcover.

EUR 30,00


30140 Dijkstra, J.M. Een beschrijving van het verband tusschen landbouw en veeteelt in Friesland en de fabrieksmatige zuivelbereiding in hare verschillende vormen bestaat, enz. Leeuwarden, Mercurius, 1933. Bekroond antwoord op prijsvraag 'Landbouwkunde' van Gedeputeerde Staten, 213 pp - softcover, bibliotheeksticker.

EUR 15,00


9931 Dimmendaal, G. Groningen ingericht. 125 jaar residentiële jeugdhulpverlening in de provincie Groningen. Groningen, St. Noordelijke Orthopedagogische Voorzieningen, 1990. ill, 176 pp.

EUR 12,50


14274 Dirks, J. Een Noord-Friesche schoolmeester. Levensschets van Christiaan Peter Hansen, van het eiland Sylt. Leeuwarden, 1867. Afgedrukt uit de Vrije Fries, 15 pp - Onderste deel titelpagina afgeknipt, kapot omslag.

EUR 6,00


10875 Dockum, H.C. van Wat anderen schreven over en in beeld brachten van het Princenhof van den ouden tijd tot heden. Assen / Eernewoude, De Torenlaan / Hotel Princenhof, 1944. vele ill, 203 pp.

EUR 14,50


16707 Dol, R. (vw.) Huisduiner getij. Huisduinen, 1980. Jubileumboek t.g.v. het 50-jarige bestaan van de vereniging 'Huisduiner Belang'. Vele ill, 98 pp.

EUR 14,50


28911 Dooijes, D. Hendrik Werkman. Amsterdam, Meulenhoff, 1970. Arte plástico y arquitectura en hollanda series. 24 pp, 4 col. plates, 24 b/w plates - softcover, in Spanish.

EUR 9,00


38197 Door Noord Nederland. Wandelingen met auto- en rijwieltocht in Friesland, Groningen en Drenthe. Amsterdam, ANWB, 1933. ill, 13 kaartjes, 61 pp - softcover.

EUR 15,00


3267 Drijver, J. Texel. Het vogeleiland. Amsterdam, Veen, 1957. 2e druk, ill, kart, 279 pp - linnen.

EUR 12,50


43428 Duinkerken, W. Ezinge, een gemeente met vier dorpen. Aduard, Van Denderen, 1953. Enkele ill, 84 pp - softcover.

EUR 14,50


44775 Duivis, F. 101 redenen om van sc Heerenveen te houden. Helden, hoogtepuunten en legendes. Fontaine & Noë, 2010. vele ill, 96 pp - hardcover.

EUR 12,50


43650 Dukstra, K. e,.a. (red.) Fryske studzjes oanbean oan Prof. dr. J.H. Brouwer. Assen, Van Gorcum, 1960. Fryske Akademy 180. 495 pp - linnen, stofomslag.

EUR 15,00


13904 Duursma, J; Geest, J. van Door vlugt en gehoorzaamheid; Met moed uit niet getoogen. Woningbouwvereniging Groningen en Woningstichting Gruno, 1994. ill, 115 pp + (boekje ik kaft) 59 pp.

EUR 30,00


6443 Dykstra, J.K. Op 't aljemint. Ljouwert, AFUK, 1978. Fryske Akademy 196/266, 2e dr, 343p.

EUR 22,50


6844 Dykstra, W. Uit Friesland's volksleven van vroeger en later. Leeuwarden, Van Seijen, [zj]. Verkleinde herdruk van 1895-1896, Fryske Akademy 293, 444 pp - linnen, stofomslag.

EUR 17,50


38326 Ebell, C.C.D. De strijd tusschen de gemeente Opsterland en het hooger gezag over de middelen tot werkverschaffing van gemeentewege. 's-Gravenhage, Gebr. Belinfante, 1895. Dissertatie RUL. 125 plus 25 pp - opnieuw gebonden.

EUR 30,00


16651 Ebels, E.H. (vw) Het Groninger kustland. Bond van Groninger Kustwaterschappen, [ca 1950]. foto's, kaartje, 46 pp.

EUR 6,50


1866 Ebels, F.E.H. Honderd jaren landbouworganisatie 1842-1942. Schets van de Geschiedenis der afdeling Beerta van de Groninger Maatschappij van Landbouw. Winschoten, Van der Veen, 1942. ill, 207 pp - linnen.

EUR 22,50


36801 Edes, B.; Glashouwer, C. Uiit de geschiedenis van de Amelander kerken. Ameland, 1990. ill, 152 pp - softcover.

EUR 12,50


14264 Eekhoff, W. Geschiedkundige beschrijving van Leeuwarden van den vroegste tijd tot den jare 1846. Leeuwarden, Fryske Akademy, 1967. Fryske Akademy 317. Facsimile-herdruk naar orginele uitgave Eekhoff, Leeuwarden, 1846. Met uitslaande kaarten, 454 pp - linnen.

EUR 25,00


31733 Een wandeling door Uithuizen en Zandeweer. Uithuizen, Coöperatieve Raiffeisenbank, 1968. Geïllustreerd met ruim honderd historische foto's, 76 pp - softcover, rug getaped.

EUR 10,00


5866 Efdée, R. Putten uit het verleden. Geschiedenis van de drinkwatervoorziening in Friesland. Waterleiding Friesland, 1988. ill, 202 pp - hardcover.

EUR 17,50


34755 Eisma, D.; Fey, T. De kust van Rottum tot Calais. Utrecht, Spectrum, 1982. vele ill, 192 pp - softcover.

EUR 8,00


24097 Ekkart, R.E.O.'Schuller tot Peursum-Meijer, J. Groninger Academieportretten. Catalogus van de portretten in het Academiegebouw en de Bibliotheek der Rijksuniversiteit te Groningen. Groningen, B. van der Kamp, 1978. 187 ill, 16 platen, 144 pp - softcover.

EUR 12,50


43302 Ekkart, R.E.O. Franeker professorenportretten. Iconografie van de professoren aan de academie en het rijksathenaeum te Franeker 1585-1843. Franeker, Wever, 1977. Zeer vele ill, 490 pp - linnen, stofomslag.

EUR 30,00


38755 Elerie, H.; Foorthuis, W. De Groninger boerderij. Vernieuwing als traditie. Groningen, Stichting Voorwerk/Libau, 2004. ill, 69 pp - softcover.

EUR 10,00


42125 Elerie, J.N.H. (vw.) Van het verleden naar de toekomst. De Groninger Veenkoloniën in historisch- geografisch- en economisch opzicht tijdens het Keuningscongres van 26 en 27 mei 1989 te Veendam. Groningen, Regio Project. ill, 142 pp - softcover.

EUR 9,00


31835 Ellerbroek-Wellinga, J. e.a. Rijksarchief in Groningen. Gebundelde inventarissen. Deel 9. Familiearchieven. Groningen, 1981. Enige ill, 424 pp - softcover - kaft en enkele pagina's liggen los.

EUR 10,00


38661 Emmelkamp, J.E. De historie van boerderijen en molens in de gemeente Appingedam. Bedum, Profiel, 2005. Vele ill, kaartjes, 719 pp - linnen, stofomslag.

EUR 75,00


3354 Encyclopedie van het hedendaagse Friesland. Leeuwarden, Van Seijen, [1975]. 2 dln, ill, kaarten 956 pp - hardcover, stofomslag.

EUR 20,00


38250 Es, W. van De Romeinse muntvondsten uit de drie noordelijke provincies. Een periodisering der relaties. Groningen, Wolters, 1960. Scripta Avademia Groningana. 5 kaarten, 3 afb, 139 pp - softcover.

EUR 7,50


38626 Es, W.A. van e.a. (red) Om een profiel der afgraving te bezien. Na 100 jaar terug naar Dorkwerd. Groningen, Vereniging voor terpenonderzoek, 2008. ill, 195 pp - softcover.

EUR 14,50


1846 Faber, J.A. A.A.G. Bijdragen 17. Drie eeuwen Friesland. Economische en sociale ontwikkelingen van 1500 tot 1800. Wageningen, Agrarische Geschiedenis, LH, 1972. 2 delen, 760 pp.

EUR 17,50


1807 Faber, J.A. Drie eeuwen Friesland. Wageningen, Veenman, 1972. Proefschrift WUR, 2 delen, 758 pp.

EUR 15,00


16154 Fear, Y. fan der Us Atsje. Bûtenpost, Alternatyf, z.j. Over Atje Keulen-Deelstra. Vele ill, 156 pp.

EUR 12,50


6840 Feith, J.A. Wandelingen door het oude Groningen. Groningen, Foresta, [zj]. Oorspronkelijk verschenen in de Groningsche Volksalmanakken van 1891 tot 1908.

EUR 10,00


14395 Feyter, H.J. de Het licht der zeevaert. Friese bijdragen aan het zeevaartonderwijs. Leeuwarden, Miedema Press, 1974. Fryske Akademy 469, enkele ill, 143 pp.

EUR 15,00


30786 Fokkema, K. e.a. Dialecten van de Friese west-en zuidkust. Leeuwarden, 1972. Fryske Akademy 423. 14 kaartjes, 102 pp - softcover.

EUR 12,50


7761 Formsma, W.J. e.a. Historie van Groningen. Stad en Land. Groningen, Tjeenk Willink en Bou,a's Boekhuis, 1976. ill, 821 pp - linnen, stofomslag.

EUR 44,50


7996 Formsma, W.J. e.a. Historie van Groningen. Stad en Land. Groningen, Wolters-Noordhoff en Bouma's Boekhuis, 1981. 2e dr, ill, 825 pp - gedec. linnen.

EUR 20,00


3659 Formsma, W.J.; Luitjesn-Dijkveld Stol, R.A.; Pathuis, A. De Ommelander Borgen en Steenhuizen. Assen, Van Gorcum, 1973. Vele ill, uitslaande kaart, 611 pp - linnen, stofomslag.

EUR 60,00


18108 Fotogrammetrische Kaart van Nederland. 1:25.000. 1 C. Landerum. Dep. van Defensie / Topografische Dienst, Verkend in: 1927. Fotogrammetrische kaart in stereografische prjectie, in kleur, 8 vlakken, linnen - bibliotheekstempels.

EUR 10,00


18109 Fotogrammetrische Kaart van Nederland. 1:25.000. 1 C. Landerum. Dep. van Defensie / Topografische Dienst, Verkend in: 1969. Fotogrammetrische kaart in stereografische prjectie, in kleur, 8 vlakken, linnen - bibliotheekstempels.

EUR 7,00


18110 Fotogrammetrische Kaart van Nederland. 1:25.000. 1 D Oosterend. Dep. van Defensie / Topografische Dienst, Verkend in: 1969. Fotogrammetrische kaart in stereografische prjectie, in kleur, 8 vlakken, linnen - bibliotheekstempels.

EUR 7,00


18111 Fotogrammetrische Kaart van Nederland. 1:25.000. 1 G. Boschplaat. Dep. van Defensie / Topografische Dienst, Verkend in: 1927 /1949. Fotogrammetrische kaart in stereografische prjectie, in kleur, 8 vlakken, linnen - bibliotheekstempels.

EUR 10,00


18112 Fotogrammetrische Kaart van Nederland. 1:25.000. 1 G. Boschplaat. Dep. van Defensie / Topografische Dienst, Verkend in: 1969. Fotogrammetrische kaart in stereografische prjectie, in kleur, 8 vlakken, linnen - bibliotheekstempels.

EUR 7,00


18116 Fotogrammetrische Kaart van Nederland. 1:25.000. 2 C. Buren. Dep. van Defensie / Topografische Dienst, Verkend in: 1959. Fotogrammetrische kaart in stereografische prjectie, in kleur, 8 vlakken, linnen - bibliotheekstempels.

EUR 10,00


18117 Fotogrammetrische Kaart van Nederland. 1:25.000. 2 D. Wierum. Dep. van Defensie / Topografische Dienst, Verkend in: 1927 /1949. Fotogrammetrische kaart in stereografische prjectie, in kleur, 8 vlakken, linnen - bibliotheekstempels.

EUR 10,00


18118 Fotogrammetrische Kaart van Nederland. 1:25.000. 2 D. Wierum. Dep. van Defensie / Topografische Dienst, Verkend in: 1969. Fotogrammetrische kaart in stereografische prjectie, in kleur, 8 vlakken, linnen - bibliotheekstempels.

EUR 7,50


18119 Fotogrammetrische Kaart van Nederland. 1:25.000. 2 E. Oosterbuitengronden. Dep. van Defensie / Topografische Dienst, Verkend in: 1927. Fotogrammetrische kaart in stereografische prjectie, in kleur, 8 vlakken, linnen - bibliotheekstempels.

EUR 10,00


18120 Fotogrammetrische Kaart van Nederland. 1:25.000. 2 F. Balg. Dep. van Defensie / Topografische Dienst, Verkend in: 1927. Fotogrammetrische kaart in stereografische prjectie, in kleur, 8 vlakken, linnen - bibliotheekstempels.

EUR 10,00


18121 Fotogrammetrische Kaart van Nederland. 1:25.000. 2 F. Balg. Dep. van Defensie / Topografische Dienst, Verkend in: 1969. Fotogrammetrische kaart in stereografische prjectie, in kleur, 8 vlakken, linnen - bibliotheekstempels.

EUR 7,50


18124 Fotogrammetrische Kaart van Nederland. 1:25.000. 2 H. Hornhuizen. Dep. van Defensie / Topografische Dienst, Verkend in: 1927 / 1942. Fotogrammetrische kaart in stereografische prjectie, in kleur, 8 vlakken, linnen - bibliotheekstempels.

EUR 10,00


18125 Fotogrammetrische Kaart van Nederland. 1:25.000. 2 H. Hornhuizen. Dep. van Defensie / Topografische Dienst, Verkend in: 1927. Fotogrammetrische kaart in stereografische prjectie, in kleur, 8 vlakken, linnen - bibliotheekstempels.

EUR 10,00


18127 Fotogrammetrische Kaart van Nederland. 1:25.000. 3 C. Pieterburen. Dep. van Defensie / Topografische Dienst, Verkend in: 1933/1942. Fotogrammetrische kaart in stereografische prjectie, in kleur, 8 vlakken, linnen - bibliotheekstempels.

EUR 10,00


18128 Fotogrammetrische Kaart van Nederland. 1:25.000. 3 C. Pieterburen. Dep. van Defensie / Topografische Dienst, Verkend in: 1969. Fotogrammetrische kaart in stereografische prjectie, in kleur, 8 vlakken, linnen - bibliotheekstempels.

EUR 7,50


18129 Fotogrammetrische Kaart van Nederland. 1:25.000. 3 C. Pieterburen. Dep. van Defensie / Topografische Dienst, Verkend in: 1979. Fotogrammetrische kaart in stereografische prjectie, in kleur, 8 vlakken, linnen - bibliotheekstempels.

EUR 7,00


18133 Fotogrammetrische Kaart van Nederland. 1:25.000. 3 D. Usquert. Dep. van Defensie / Topografische Dienst, Verkend in: 1979. Fotogrammetrische kaart in stereografische prjectie, in kleur, 8 vlakken, linnen - bibliotheekstempels.

EUR 7,00


18135 Fotogrammetrische Kaart van Nederland. 1:25.000. 3 G. Uithuizen. Dep. van Defensie / Topografische Dienst, Verkend in: 1927 / 1949. Fotogrammetrische kaart in stereografische prjectie, in kleur, 8 vlakken, linnen - bibliotheekstempels.

EUR 10,00


18136 Fotogrammetrische Kaart van Nederland. 1:25.000. 3 G. Uithuizen. Dep. van Defensie / Topografische Dienst, Verkend in: 1969. Fotogrammetrische kaart in stereografische prjectie, in kleur, 8 vlakken, linnen - bibliotheekstempels.

EUR 7,50


18137 Fotogrammetrische Kaart van Nederland. 1:25.000. 3 G. Uithuizen (en eemshaven). Dep. van Defensie / Topografische Dienst, Verkend in: 1979. Fotogrammetrische kaart in stereografische prjectie, in kleur, 16 vlakken, linnen - bibliotheekstempels.

EUR 10,00


18140 Fotogrammetrische Kaart van Nederland. 1:25.000. 4 D. Eierlandsche Duinen. Dep. van Defensie / Topografische Dienst, Verkend in: 1946. Fotogrammetrische kaart in stereografische prjectie, in kleur, 8 vlakken, linnen - bibliotheekstempels.

EUR 10,00


18141 Fotogrammetrische Kaart van Nederland. 1:25.000. 4 D. Eierlandsche Duinen. Dep. van Defensie / Topografische Dienst, Verkend in: 1959. Fotogrammetrische kaart in stereografische prjectie, in kleur, 8 vlakken, linnen - bibliotheekstempels.

EUR 10,00


18142 Fotogrammetrische Kaart van Nederland. 1:25.000. 4 D. Eierlandsche Duinen. Dep. van Defensie / Topografische Dienst, Verkend in: 1969. Fotogrammetrische kaart in stereografische prjectie, in kleur, 8 vlakken, linnen - bibliotheekstempels.

EUR 7,50


18143 Fotogrammetrische Kaart van Nederland. 1:25.000. 4 E. Vianensvallei. Dep. van Defensie / Topografische Dienst, Verkend in: 1946. Fotogrammetrische kaart in stereografische prjectie, in kleur, 8 vlakken, linnen - bibliotheekstempels.

EUR 10,00


18144 Fotogrammetrische Kaart van Nederland. 1:25.000. 4 E. Midden Vlieland. Dep. van Defensie / Topografische Dienst, Verkend in: 1969. Fotogrammetrische kaart in stereografische prjectie, in kleur, 8 vlakken, linnen - bibliotheekstempels.

EUR 7,50


18147 Fotogrammetrische Kaart van Nederland. 1:25.000. 4 F. Oost-Vlieland. Dep. van Defensie / Topografische Dienst, Verkend in: 1969. Fotogrammetrische kaart in stereografische prjectie, in kleur, 8 vlakken, linnen - bibliotheekstempels.

EUR 7,50


18148 Fotogrammetrische Kaart van Nederland. 1:25.000. 4 g. West-Vlieland. Dep. van Defensie / Topografische Dienst, Verkend in: 1946. Fotogrammetrische kaart in stereografische prjectie, in kleur, 8 vlakken, linnen - bibliotheekstempels.

EUR 10,00


18149 Fotogrammetrische Kaart van Nederland. 1:25.000. 4 g. West-Vlieland. Dep. van Defensie / Topografische Dienst, Verkend in: 1959. Fotogrammetrische kaart in stereografische prjectie, in kleur, 8 vlakken, linnen - bibliotheekstempels.

EUR 10,00


18150 Fotogrammetrische Kaart van Nederland. 1:25.000. 4 g. West-Vlieland. Dep. van Defensie / Topografische Dienst, Verkend in: 1927 / 1949. Fotogrammetrische kaart in stereografische prjectie, in kleur, 8 vlakken, linnen - bibliotheekstempels.

EUR 10,00


18151 Fotogrammetrische Kaart van Nederland. 1:25.000. 5 A. West-Terschelling. Dep. van Defensie / Topografische Dienst, Verkend in: 1927 / 1949. Fotogrammetrische kaart in stereografische prjectie, in kleur, 8 vlakken, linnen - bibliotheekstempels.

EUR 10,00


18152 Fotogrammetrische Kaart van Nederland. 1:25.000. 5 A. West-Terschelling. Dep. van Defensie / Topografische Dienst, Verkend in: 1959. Fotogrammetrische kaart in stereografische prjectie, in kleur, 8 vlakken, linnen - bibliotheekstempels.

EUR 10,00


18154 Fotogrammetrische Kaart van Nederland. 1:25.000. 5 D. Harlingen. Dep. van Defensie / Topografische Dienst, Verkend in: 1928 / 1949. Fotogrammetrische kaart in stereografische prjectie, in kleur, 8 vlakken, linnen - bibliotheekstempels.

EUR 10,00


18155 Fotogrammetrische Kaart van Nederland. 1:25.000. 5 D. Harlingen. Dep. van Defensie / Topografische Dienst, Verkend in: 1959. Fotogrammetrische kaart in stereografische prjectie, in kleur, 8 vlakken, linnen - bibliotheekstempels.

EUR 10,00


18156 Fotogrammetrische Kaart van Nederland. 1:25.000. 5 D. Harlingen. Dep. van Defensie / Topografische Dienst, Verkend in: 1970. Fotogrammetrische kaart in stereografische prjectie, in kleur, 8 vlakken, linnen - bibliotheekstempels.

EUR 7,50


18157 Fotogrammetrische Kaart van Nederland. 1:25.000. 5 E. Oud Bildt. Dep. van Defensie / Topografische Dienst, Verkend in: 1928 / 1949. Fotogrammetrische kaart in stereografische prjectie, in kleur, 8 vlakken, linnen - bibliotheekstempels.

EUR 10,00


18158 Fotogrammetrische Kaart van Nederland. 1:25.000. 5 E. Sint Jacobiparochie. Dep. van Defensie / Topografische Dienst, Verkend in: 1970. Fotogrammetrische kaart in stereografische prjectie, in kleur, 8 vlakken, linnen - bibliotheekstempels.

EUR 7,50


18159 Fotogrammetrische Kaart van Nederland. 1:25.000. 5 F. St. Annaparochie. Dep. van Defensie / Topografische Dienst, Verkend in: 1929 / 1949. Fotogrammetrische kaart in stereografische prjectie, in kleur, 8 vlakken, linnen - bibliotheekstempels.

EUR 10,00


18160 Fotogrammetrische Kaart van Nederland. 1:25.000. 5 F. St. Annaparochie. Dep. van Defensie / Topografische Dienst, Verkend in: 1959. Fotogrammetrische kaart in stereografische prjectie, in kleur, 8 vlakken, linnen - bibliotheekstempels.

EUR 10,00


18161 Fotogrammetrische Kaart van Nederland. 1:25.000. 5 F. St. Annaparochie. Dep. van Defensie / Topografische Dienst, Verkend in: 1970. Fotogrammetrische kaart in stereografische prjectie, in kleur, 8 vlakken, linnen - bibliotheekstempels.

EUR 7,50


18162 Fotogrammetrische Kaart van Nederland. 1:25.000. 5 F. Sint Annaparochie. Dep. van Defensie / Topografische Dienst, Verkend in: 1979. Fotogrammetrische kaart in stereografische prjectie, in kleur, 12 vlakken, linnen - bibliotheekstempels.

EUR 7,00


18163 Fotogrammetrische Kaart van Nederland. 1:25.000. 5 G. Franeker. Dep. van Defensie / Topografische Dienst, Verkend in: 1928/29, 1949. Fotogrammetrische kaart in stereografische prjectie, in kleur, 8 vlakken, linnen - bibliotheekstempels.

EUR 10,00


18164 Fotogrammetrische Kaart van Nederland. 1:25.000. 5 G. Franeker. Dep. van Defensie / Topografische Dienst, Verkend in: 1970. Fotogrammetrische kaart in stereografische prjectie, in kleur, 8 vlakken, linnen - bibliotheekstempels.

EUR 7,50


18165 Fotogrammetrische Kaart van Nederland. 1:25.000. 5 G. Franeker (en Harlingen). Dep. van Defensie / Topografische Dienst, Verkend in: 1979. Fotogrammetrische kaart in stereografische prjectie, in kleur, 12 vlakken, linnen - bibliotheekstempels.

EUR 7,00


18166 Fotogrammetrische Kaart van Nederland. 1:25.000. 5 H. Berlikum. Dep. van Defensie / Topografische Dienst, Verkend in: 1928/29 / 1949. Fotogrammetrische kaart in stereografische prjectie, in kleur, 8 vlakken, linnen - bibliotheekstempels.

EUR 10,00


18167 Fotogrammetrische Kaart van Nederland. 1:25.000. 5 H. Dronrijp. Dep. van Defensie / Topografische Dienst, Verkend in: 1970. Fotogrammetrische kaart in stereografische prjectie, in kleur, 8 vlakken, linnen - bibliotheekstempels.

EUR 7,50


18168 Fotogrammetrische Kaart van Nederland. 1:25.000. 5 H. Dronrijp. Dep. van Defensie / Topografische Dienst, Verkend in: 1979. Fotogrammetrische kaart in stereografische prjectie, in kleur, 8 vlakken, linnen - bibliotheekstempels.

EUR 7,00


18169 Fotogrammetrische Kaart van Nederland. 1:25.000. 6 A. Birdaard. Dep. van Defensie / Topografische Dienst, Verkend in: 1926/27 / 1949. Fotogrammetrische kaart in stereografische prjectie, in kleur, 8 vlakken, linnen - bibliotheekstempels.

EUR 10,00


18170 Fotogrammetrische Kaart van Nederland. 1:25.000. 6 A. Birdaard. Dep. van Defensie / Topografische Dienst, Verkend in: 1959. Fotogrammetrische kaart in stereografische prjectie, in kleur, 8 vlakken, linnen - bibliotheekstempels.

EUR 19,00


18171 Fotogrammetrische Kaart van Nederland. 1:25.000. 6 A. Ferwerd. Dep. van Defensie / Topografische Dienst, Verkend in: 1968. Fotogrammetrische kaart in stereografische prjectie, in kleur, 8 vlakken, linnen - bibliotheekstempels.

EUR 7,50


18172 Fotogrammetrische Kaart van Nederland. 1:25.000. 6 A. Ferwerd. Dep. van Defensie / Topografische Dienst, Verkend in: 1979. Fotogrammetrische kaart in stereografische prjectie, in kleur, 8 vlakken, linnen - bibliotheekstempels.

EUR 7,00


18174 Fotogrammetrische Kaart van Nederland. 1:25.000. 6 B. Dokkum. Dep. van Defensie / Topografische Dienst, Verkend in: 1959. Fotogrammetrische kaart in stereografische prjectie, in kleur, 8 vlakken, linnen - bibliotheekstempels.

EUR 10,00


18175 Fotogrammetrische Kaart van Nederland. 1:25.000. 6 B. Dokkum. Dep. van Defensie / Topografische Dienst, Verkend in: 1968. Fotogrammetrische kaart in stereografische prjectie, in kleur, 8 vlakken, linnen - bibliotheekstempels.

EUR 7,50


18176 Fotogrammetrische Kaart van Nederland. 1:25.000. 6 B. Dokkum. Dep. van Defensie / Topografische Dienst, Verkend in: 1979. Fotogrammetrische kaart in stereografische prjectie, in kleur, 8 vlakken, linnen - bibliotheekstempels.

EUR 7,00


18179 Fotogrammetrische Kaart van Nederland. 1:25.000. 6 C. Leeuwarden. Dep. van Defensie / Topografische Dienst, Verkend in: 1979. Fotogrammetrische kaart in stereografische prjectie, in kleur, 8 vlakken, linnen - bibliotheekstempels.

EUR 7,00


18180 Fotogrammetrische Kaart van Nederland. 1:25.000. 6 D. Bergum. Dep. van Defensie / Topografische Dienst, Verkend in: 1925/26 / 1949. Fotogrammetrische kaart in stereografische prjectie, in kleur, 8 vlakken, linnen - bibliotheekstempels.

EUR 10,00


18181 Fotogrammetrische Kaart van Nederland. 1:25.000. 6 D. Bergum. Dep. van Defensie / Topografische Dienst, Verkend in: 1969. Fotogrammetrische kaart in stereografische prjectie, in kleur, 8 vlakken, linnen - bibliotheekstempels.

EUR 7,50


18182 Fotogrammetrische Kaart van Nederland. 1:25.000. 6 D. Bergum. Dep. van Defensie / Topografische Dienst, Verkend in: 1979. Fotogrammetrische kaart in stereografische prjectie, in kleur, 8 vlakken, linnen - bibliotheekstempels.

EUR 7,00


18183 Fotogrammetrische Kaart van Nederland. 1:25.000. 6 E. Kollum. Dep. van Defensie / Topografische Dienst, Verkend in: 1926/27 / 1942. Fotogrammetrische kaart in stereografische prjectie, in kleur, 8 vlakken, linnen - bibliotheekstempels.

EUR 10,00


18184 Fotogrammetrische Kaart van Nederland. 1:25.000. 6 E. Kollum. Dep. van Defensie / Topografische Dienst, Verkend in: 1968. Fotogrammetrische kaart in stereografische prjectie, in kleur, 8 vlakken, linnen - bibliotheekstempels.

EUR 7,50


18185 Fotogrammetrische Kaart van Nederland. 1:25.000. 6 E. Kollum. Dep. van Defensie / Topografische Dienst, Verkend in: 1979. Fotogrammetrische kaart in stereografische prjectie, in kleur, 8 vlakken, linnen - bibliotheekstempels.

EUR 7,00


18186 Fotogrammetrische Kaart van Nederland. 1:25.000. 6 f. Zoutkamp. Dep. van Defensie / Topografische Dienst, Verkend in: 1929 / 1942. Fotogrammetrische kaart in stereografische prjectie, in kleur, 8 vlakken, linnen - bibliotheekstempels.

EUR 10,00


18187 Fotogrammetrische Kaart van Nederland. 1:25.000. 6 F. Zoutkamp. Dep. van Defensie / Topografische Dienst, Verkend in: 1968. Fotogrammetrische kaart in stereografische prjectie, in kleur, 8 vlakken, linnen - bibliotheekstempels.

EUR 7,50


18188 Fotogrammetrische Kaart van Nederland. 1:25.000. 6 F. Zoutkamp. Dep. van Defensie / Topografische Dienst, Verkend in: 1979. Fotogrammetrische kaart in stereografische prjectie, in kleur, 8 vlakken, linnen - bibliotheekstempels.

EUR 7,00


18190 Fotogrammetrische Kaart van Nederland. 1:25.000. 6 G. Surhuisterveen. Dep. van Defensie / Topografische Dienst, Verkend in: 1968. Fotogrammetrische kaart in stereografische prjectie, in kleur, 8 vlakken, linnen - bibliotheekstempels.

EUR 7,50


18191 Fotogrammetrische Kaart van Nederland. 1:25.000. 6 G. Surhuisterveen. Dep. van Defensie / Topografische Dienst, Verkend in: 1979. Fotogrammetrische kaart in stereografische projectie, in kleur, 8 vlakken, linnen - bibliotheekstempels.

EUR 7,00


18192 Fotogrammetrische Kaart van Nederland. 1:25.000. 6 H. Grootegast. Dep. van Defensie / Topografische Dienst, Verkend in: 1907/25 / 1929 / 1942. Fotogrammetrische kaart in stereografische prjectie, in kleur, 8 vlakken, linnen - bibliotheekstempels.

EUR 10,00


18193 Fotogrammetrische Kaart van Nederland. 1:25.000. 6 H. Grootegast. Dep. van Defensie / Topografische Dienst, Verkend in: 1968. Fotogrammetrische kaart in stereografische prjectie, in kleur, 8 vlakken, linnen - bibliotheekstempels.

EUR 7,50


18194 Fotogrammetrische Kaart van Nederland. 1:25.000. 6 H. Grootegast. Dep. van Defensie / Topografische Dienst, Verkend in: 1979. Fotogrammetrische kaart in stereografische prjectie, in kleur, 8 vlakken, linnen - bibliotheekstempels.

EUR 7,00


18195 Fotogrammetrische Kaart van Nederland. 1:25.000. 7 A. Ezinge. Dep. van Defensie / Topografische Dienst, Verkend in: 1933 / 1942. Fotogrammetrische kaart in stereografische prjectie, in kleur, 8 vlakken, linnen - bibliotheekstempels.

EUR 10,00


18196 Fotogrammetrische Kaart van Nederland. 1:25.000. 7 A. Ezinge. Dep. van Defensie / Topografische Dienst, Verkend in: 1979. Fotogrammetrische kaart in stereografische prjectie, in kleur, 8 vlakken, linnen - bibliotheekstempels.

EUR 7,00


18197 Fotogrammetrische Kaart van Nederland. 1:25.000. 7 B. Bedum. Dep. van Defensie / Topografische Dienst, Verkend in: 1933 / 1942. Fotogrammetrische kaart in stereografische prjectie, in kleur, 8 vlakken, linnen - bibliotheekstempels.

EUR 10,00


18198 Fotogrammetrische Kaart van Nederland. 1:25.000. 7 B. Bedum. Dep. van Defensie / Topografische Dienst, Verkend in: 1968. Fotogrammetrische kaart in stereografische prjectie, in kleur, 8 vlakken, linnen - bibliotheekstempels.

EUR 7,50


18199 Fotogrammetrische Kaart van Nederland. 1:25.000. 7 B. Bedum. Dep. van Defensie / Topografische Dienst, Verkend in: 1979. Fotogrammetrische kaart in stereografische prjectie, in kleur, 8 vlakken, linnen - bibliotheekstempels.

EUR 7,00


18200 Fotogrammetrische Kaart van Nederland. 1:25.000. 7 C. Hoogkerk. Dep. van Defensie / Topografische Dienst, Verkend in: 1933 / 42. Fotogrammetrische kaart in stereografische prjectie, in kleur, 8 vlakken, linnen - bibliotheekstempels.

EUR 10,00


18201 Fotogrammetrische Kaart van Nederland. 1:25.000. 7 C. Hoogkerk. Dep. van Defensie / Topografische Dienst, Verkend in: 1979. Fotogrammetrische kaart in stereografische prjectie, in kleur, 8 vlakken, linnen - bibliotheekstempels.

EUR 7,00


18202 Fotogrammetrische Kaart van Nederland. 1:25.000. 7 D. Groningen. Dep. van Defensie / Topografische Dienst, Verkend in: 1933 / 1942. Fotogrammetrische kaart in stereografische prjectie, in kleur, 8 vlakken, linnen - bibliotheekstempels.

EUR 10,00


18203 Fotogrammetrische Kaart van Nederland. 1:25.000. 7 D. Groningen. Dep. van Defensie / Topografische Dienst, Verkend in: 1968. Fotogrammetrische kaart in stereografische prjectie, in kleur, 8 vlakken, linnen - bibliotheekstempels.

EUR 7,50


18204 Fotogrammetrische Kaart van Nederland. 1:25.000. 7 D. Groningen. Dep. van Defensie / Topografische Dienst, Verkend in: 1979. Fotogrammetrische kaart in stereografische prjectie, in kleur, 8 vlakken, linnen - bibliotheekstempels.

EUR 7,00


18205 Fotogrammetrische Kaart van Nederland. 1:25.000. 7 E. Loppersum. Dep. van Defensie / Topografische Dienst, Verkend in: 1932/33 / 42. Fotogrammetrische kaart in stereografische prjectie, in kleur, 8 vlakken, linnen - bibliotheekstempels.

EUR 10,00


18206 Fotogrammetrische Kaart van Nederland. 1:25.000. 7 E. Loppersum. Dep. van Defensie / Topografische Dienst, Verkend in: 1968. Fotogrammetrische kaart in stereografische prjectie, in kleur, 8 vlakken, linnen - bibliotheekstempels.

EUR 7,50


18210 Fotogrammetrische Kaart van Nederland. 1:25.000. 7 F. Delfzijl. Dep. van Defensie / Topografische Dienst, Verkend in: 1968. Fotogrammetrische kaart in stereografische prjectie, in kleur, 8 vlakken, linnen - bibliotheekstempels.

EUR 7,50


18211 Fotogrammetrische Kaart van Nederland. 1:25.000. 7 G. Hoogezand. Dep. van Defensie / Topografische Dienst, Verkend in: 1932/33 / 1942 / 1953. Fotogrammetrische kaart in stereografische prjectie, in kleur, 8 vlakken, linnen - bibliotheekstempels.

EUR 10,00


18212 Fotogrammetrische Kaart van Nederland. 1:25.000. 7 G. Hoogezand. Dep. van Defensie / Topografische Dienst, Verkend in: 1982. Fotogrammetrische kaart in stereografische prjectie, in kleur, 8 vlakken, linnen - bibliotheekstempels.

EUR 7,00


18213 Fotogrammetrische Kaart van Nederland. 1:25.000. 7 H. Noordbroek. Dep. van Defensie / Topografische Dienst, Verkend in: 1933 / 1942. Fotogrammetrische kaart in stereografische prjectie, in kleur, 8 vlakken, linnen - bibliotheekstempels.

EUR 10,00


18214 Fotogrammetrische Kaart van Nederland. 1:25.000. 7 H. Noordbroek. Dep. van Defensie / Topografische Dienst, Verkend in: 1978. Fotogrammetrische kaart in stereografische prjectie, in kleur, 8 vlakken, linnen - bibliotheekstempels.

EUR 7,00


18215 Fotogrammetrische Kaart van Nederland. 1:25.000. 8 A. Woldendorp. Dep. van Defensie / Topografische Dienst, Verkend in: 1932 / 1951. Fotogrammetrische kaart in stereografische prjectie, in kleur, 8 vlakken, linnen - bibliotheekstempels.

EUR 10,00


18219 Fotogrammetrische Kaart van Nederland. 1:25.000. 8 B. Heringsplaat. Dep. van Defensie / Topografische Dienst, Verkend in: 1951. Fotogrammetrische kaart in stereografische prjectie, in kleur, 8 vlakken, linnen - bibliotheekstempels.

EUR 10,00


18220 Fotogrammetrische Kaart van Nederland. 1:25.000. 8 B. Emden. Dep. van Defensie / Topografische Dienst, Verkend in: 1968. Fotogrammetrische kaart in stereografische prjectie, in kleur, 8 vlakken, linnen - bibliotheekstempels.

EUR 7,50


18221 Fotogrammetrische Kaart van Nederland. 1:25.000. 8 C. Midwolda. Dep. van Defensie / Topografische Dienst, Verkend in: 1932 / 1951. Fotogrammetrische kaart in stereografische prjectie, in kleur, 8 vlakken, linnen - bibliotheekstempels.

EUR 10,00


18223 Fotogrammetrische Kaart van Nederland. 1:25.000. 8 C. Nieuweschans (en Scheemda). Dep. van Defensie / Topografische Dienst, Verkend in: 1978. Fotogrammetrische kaart in stereografische prjectie, in kleur, 12 vlakken, linnen - bibliotheekstempels.

EUR 7,00


18224 Fotogrammetrische Kaart van Nederland. 1:25.000. 8 D. Nieuwe Schans. Dep. van Defensie / Topografische Dienst, Verkend in: 1978. Fotogrammetrische kaart in stereografische prjectie, in kleur, 8 vlakken, linnen - bibliotheekstempels.

EUR 7,00


18225 Fotogrammetrische Kaart van Nederland. 1:25.000. 9 B. Den Burg. Dep. van Defensie / Topografische Dienst, Verkend in: 1969. Fotogrammetrische kaart in stereografische prjectie, in kleur, 8 vlakken, linnen - bibliotheekstempels.

EUR 8,00


18227 Fotogrammetrische Kaart van Nederland. 1:25.000. 9 D. Den Helder. Dep. van Defensie / Topografische Dienst, Verkend in: 1969. Fotogrammetrische kaart in stereografische prjectie, in kleur, 8 vlakken, linnen - bibliotheekstempels.

EUR 7,50


18228 Fotogrammetrische Kaart van Nederland. 1:25.000. 9 E. De Cocksdorp. Dep. van Defensie / Topografische Dienst, Verkend in: 1959. Fotogrammetrische kaart in stereografische prjectie, in kleur, 8 vlakken, linnen - bibliotheekstempels.

EUR 10,00


18229 Fotogrammetrische Kaart van Nederland. 1:25.000. 9 E. De Cocksdorp. Dep. van Defensie / Topografische Dienst, Verkend in: 1969. Fotogrammetrische kaart in stereografische prjectie, in kleur, 8 vlakken, linnen - bibliotheekstempels.

EUR 7,50


18231 Fotogrammetrische Kaart van Nederland. 1:25.000. 9 B + A. Den Burg + Paal 14. Dep. van Defensie / Topografische Dienst, Verkend in: 1948. Fotogrammetrische kaart in stereografische prjectie, in kleur, 8 vlakken, linnen - bibliotheekstempels.

EUR 10,00


18232 Fotogrammetrische Kaart van Nederland. 1:25.000. 9 D + C. Den Helder + Noorder Haaks. Dep. van Defensie / Topografische Dienst, Verkend in: 1948. Fotogrammetrische kaart in stereografische prjectie, in kleur, 8 vlakken, linnen - bibliotheekstempels.

EUR 10,00


18235 Fotogrammetrische Kaart van Nederland. 1:25.000. 10 B. Makkum. Dep. van Defensie / Topografische Dienst, Verkend in: 1952 / 1955. Fotogrammetrische kaart in stereografische prjectie, in kleur, 8 vlakken, linnen - bibliotheekstempels.

EUR 10,00


18236 Fotogrammetrische Kaart van Nederland. 1:25.000. 10 B. Makkum. Dep. van Defensie / Topografische Dienst, Verkend in: 1971. Fotogrammetrische kaart in stereografische prjectie, in kleur, 8 vlakken, linnen - bibliotheekstempels.

EUR 7,50


18240 Fotogrammetrische Kaart van Nederland. 1:25.000. 10 E. Bolsward. Dep. van Defensie / Topografische Dienst, Verkend in: 1928 / 1949. Fotogrammetrische kaart in stereografische prjectie, in kleur, 8 vlakken, linnen - bibliotheekstempels.

EUR 10,00


18241 Fotogrammetrische Kaart van Nederland. 1:25.000. 10 E. Bolsward. Dep. van Defensie / Topografische Dienst, Verkend in: 1971. Fotogrammetrische kaart in stereografische prjectie, in kleur, 8 vlakken, linnen - bibliotheekstempels.

EUR 7,50


18242 Fotogrammetrische Kaart van Nederland. 1:25.000. 10 E. Bolsward. Dep. van Defensie / Topografische Dienst, Verkend in: 1982. Fotogrammetrische kaart in stereografische prjectie, in kleur, 8 vlakken, linnen - bibliotheekstempels.

EUR 7,00


18243 Fotogrammetrische Kaart van Nederland. 1:25.000. 10 F. Oosterlittens. Dep. van Defensie / Topografische Dienst, Verkend in: 1918 / 1949. Fotogrammetrische kaart in stereografische prjectie, in kleur, 8 vlakken, linnen - bibliotheekstempels.

EUR 10,00


18244 Fotogrammetrische Kaart van Nederland. 1:25.000. 10 F. Mantgum. Dep. van Defensie / Topografische Dienst, Verkend in: 1971. Fotogrammetrische kaart in stereografische prjectie, in kleur, 8 vlakken, linnen - bibliotheekstempels.

EUR 7,50


18246 Fotogrammetrische Kaart van Nederland. 1:25.000. 10 G. Blauwhuis. Dep. van Defensie / Topografische Dienst, Verkend in: 1928 / 1930 / 1955 (?). Fotogrammetrische kaart in stereografische prjectie, in kleur, 8 vlakken, linnen - bibliotheekstempels.

EUR 10,00


18247 Fotogrammetrische Kaart van Nederland. 1:25.000. 10 H. Sneek. Dep. van Defensie / Topografische Dienst, Verkend in: 1884/1930 / 1949. Fotogrammetrische kaart in stereografische prjectie, in kleur, 8 vlakken, linnen - bibliotheekstempels.

EUR 10,00


18248 Fotogrammetrische Kaart van Nederland. 1:25.000. 10 H. Sneek. Dep. van Defensie / Topografische Dienst, Verkend in: 1971. Fotogrammetrische kaart in stereografische prjectie, in kleur, 8 vlakken, linnen - bibliotheekstempels.

EUR 7,50


18249 Fotogrammetrische Kaart van Nederland. 1:25.000. 11 A. Grouw. Dep. van Defensie / Topografische Dienst, Verkend in: 1924/25 / 1949. Fotogrammetrische kaart in stereografische prjectie, in kleur, 8 vlakken, linnen - bibliotheekstempels.

EUR 10,00


18250 Fotogrammetrische Kaart van Nederland. 1:25.000. 11 A. Grouw. Dep. van Defensie / Topografische Dienst, Verkend in: 1956. Fotogrammetrische kaart in stereografische prjectie, in kleur, 8 vlakken, linnen - bibliotheekstempels.

EUR 10,00


18251 Fotogrammetrische Kaart van Nederland. 1:25.000. 11 A. Grouw. Dep. van Defensie / Topografische Dienst, Verkend in: 1968. Fotogrammetrische kaart in stereografische prjectie, in kleur, 8 vlakken, linnen - bibliotheekstempels.

EUR 7,50


18252 Fotogrammetrische Kaart van Nederland. 1:25.000. 11 A. Grouw. Dep. van Defensie / Topografische Dienst, Verkend in: 1978. Fotogrammetrische kaart in stereografische prjectie, in kleur, 8 vlakken, linnen - bibliotheekstempels.

EUR 7,00


18253 Fotogrammetrische Kaart van Nederland. 1:25.000. 11 B. Boornbergum. Dep. van Defensie / Topografische Dienst, Verkend in: 1924/25 / 1949. Fotogrammetrische kaart in stereografische prjectie, in kleur, 8 vlakken, linnen - bibliotheekstempels.

EUR 10,00


18254 Fotogrammetrische Kaart van Nederland. 1:25.000. 11 B. Boornbergum. Dep. van Defensie / Topografische Dienst, Verkend in: 1956. Fotogrammetrische kaart in stereografische prjectie, in kleur, 8 vlakken, linnen - bibliotheekstempels.

EUR 10,00


18255 Fotogrammetrische Kaart van Nederland. 1:25.000. 11 B. Nij Beets. Dep. van Defensie / Topografische Dienst, Verkend in: 1968. Fotogrammetrische kaart in stereografische prjectie, in kleur, 8 vlakken, linnen - bibliotheekstempels.

EUR 7,50


18256 Fotogrammetrische Kaart van Nederland. 1:25.000. 11 B. Nij Beets. Dep. van Defensie / Topografische Dienst, Verkend in: 1978. Fotogrammetrische kaart in stereografische prjectie, in kleur, 8 vlakken, linnen - bibliotheekstempels.

EUR 7,00


18260 Fotogrammetrische Kaart van Nederland. 1:25.000. 11 D. Heerenveen. Dep. van Defensie / Topografische Dienst, Verkend in: 1922/24 / 1949. Fotogrammetrische kaart in stereografische prjectie, in kleur, 8 vlakken, linnen - bibliotheekstempels.

EUR 10,00


18261 Fotogrammetrische Kaart van Nederland. 1:25.000. 11 D. Heerenveen. Dep. van Defensie / Topografische Dienst, Verkend in: 1968. Fotogrammetrische kaart in stereografische prjectie, in kleur, 8 vlakken, linnen - bibliotheekstempels.

EUR 7,50


18262 Fotogrammetrische Kaart van Nederland. 1:25.000. 11 D. Heerenveen. Dep. van Defensie / Topografische Dienst, Verkend in: 1978. Fotogrammetrische kaart in stereografische prjectie, in kleur, 8 vlakken, linnen - bibliotheekstempels.

EUR 7,00


18263 Fotogrammetrische Kaart van Nederland. 1:25.000. 11 E. Drachten. Dep. van Defensie / Topografische Dienst, Verkend in: 1956. Fotogrammetrische kaart in stereografische prjectie, in kleur, 8 vlakken, linnen - bibliotheekstempels.

EUR 10,00


18264 Fotogrammetrische Kaart van Nederland. 1:25.000. 11 E. Drachten. Dep. van Defensie / Topografische Dienst, Verkend in: 1968. Fotogrammetrische kaart in stereografische prjectie, in kleur, 8 vlakken, linnen - bibliotheekstempels.

EUR 7,50


18265 Fotogrammetrische Kaart van Nederland. 1:25.000. 11 E. Drachten. Dep. van Defensie / Topografische Dienst, Verkend in: 1978. Fotogrammetrische kaart in stereografische prjectie, in kleur, 8 vlakken, linnen - bibliotheekstempels.

EUR 7,00


18269 Fotogrammetrische Kaart van Nederland. 1:25.000. 11 F. Marum. Dep. van Defensie / Topografische Dienst, Verkend in: 1978. Fotogrammetrische kaart in stereografische prjectie, in kleur, 8 vlakken, linnen - bibliotheekstempels.

EUR 7,00


18270 Fotogrammetrische Kaart van Nederland. 1:25.000. 11 G. Jubbegaastercompagnie. Dep. van Defensie / Topografische Dienst, Verkend in: 1956. Fotogrammetrische kaart in stereografische prjectie, in kleur, 8 vlakken, linnen - bibliotheekstempels.

EUR 10,00


18272 Fotogrammetrische Kaart van Nederland. 1:25.000. 11 G. Gorredijk. Dep. van Defensie / Topografische Dienst, Verkend in: 1978. Fotogrammetrische kaart in stereografische prjectie, in kleur, 8 vlakken, linnen - bibliotheekstempels.

EUR 7,00


18274 Fotogrammetrische Kaart van Nederland. 1:25.000. 11 H. Oosterwolde. Dep. van Defensie / Topografische Dienst, Verkend in: 1968. Fotogrammetrische kaart in stereografische prjectie, in kleur, 8 vlakken, linnen - bibliotheekstempels.

EUR 7,50


18275 Fotogrammetrische Kaart van Nederland. 1:25.000. 11 H. Oosterwolde. Dep. van Defensie / Topografische Dienst, Verkend in: 1968. Fotogrammetrische kaart in stereografische prjectie, in kleur, 8 vlakken, linnen - bibliotheekstempels.

EUR 7,50


18291 Fotogrammetrische Kaart van Nederland. 1:25.000. 12 F. Veendam. Dep. van Defensie / Topografische Dienst, Verkend in: 1933/37 / 1940 / 1952. Fotogrammetrische kaart in stereografische prjectie, in kleur, 8 vlakken, linnen - bibliotheekstempels.

EUR 10,00


18292 Fotogrammetrische Kaart van Nederland. 1:25.000. 12 F. Veendam. Dep. van Defensie / Topografische Dienst, Verkend in: 1968. Fotogrammetrische kaart in stereografische prjectie, in kleur, 8 vlakken, linnen - bibliotheekstempels.

EUR 7,50


18293 Fotogrammetrische Kaart van Nederland. 1:25.000. 12 F. Veendam. Dep. van Defensie / Topografische Dienst, Verkend in: 1978. Fotogrammetrische kaart in stereografische prjectie, in kleur, 8 vlakken, linnen - bibliotheekstempels.

EUR 7,00


18296 Fotogrammetrische Kaart van Nederland. 1:25.000. 12 H. Stadskanaal. Dep. van Defensie / Topografische Dienst, Verkend in: 1933/37 / 1940 / 1952. Fotogrammetrische kaart in stereografische prjectie, in kleur, 8 vlakken, linnen - bibliotheekstempels.

EUR 10,00


18297 Fotogrammetrische Kaart van Nederland. 1:25.000. 12 H. Stadskanaal. Dep. van Defensie / Topografische Dienst, Verkend in: 1968. Fotogrammetrische kaart in stereografische prjectie, in kleur, 8 vlakken, linnen - bibliotheekstempels.

EUR 7,50


18298 Fotogrammetrische Kaart van Nederland. 1:25.000. 12 H. Stadskanaal. Dep. van Defensie / Topografische Dienst, Verkend in: 1978. Fotogrammetrische kaart in stereografische prjectie, in kleur, 8 vlakken, linnen - bibliotheekstempels.

EUR 7,00


18299 Fotogrammetrische Kaart van Nederland. 1:25.000. 13 A. Winschoten. Dep. van Defensie / Topografische Dienst, Verkend in: 1932 / 1951. Fotogrammetrische kaart in stereografische prjectie, in kleur, 8 vlakken, linnen - bibliotheekstempels.

EUR 10,00


18300 Fotogrammetrische Kaart van Nederland. 1:25.000. 13 A. Winschoten. Dep. van Defensie / Topografische Dienst, Verkend in: 1957. Fotogrammetrische kaart in stereografische prjectie, in kleur, 8 vlakken, linnen - bibliotheekstempels.

EUR 10,00


18301 Fotogrammetrische Kaart van Nederland. 1:25.000. 13 A. Winschoten. Dep. van Defensie / Topografische Dienst, Verkend in: 1968. Fotogrammetrische kaart in stereografische prjectie, in kleur, 8 vlakken, linnen - bibliotheekstempels.

EUR 7,50


18302 Fotogrammetrische Kaart van Nederland. 1:25.000. 13 A. Winschoten. Dep. van Defensie / Topografische Dienst, Verkend in: 1978. Fotogrammetrische kaart in stereografische prjectie, in kleur, 12 vlakken, linnen - bibliotheekstempels.

EUR 10,00


18303 Fotogrammetrische Kaart van Nederland. 1:25.000. 13 B. Bellingwolde. Dep. van Defensie / Topografische Dienst, Verkend in: 1932 / 1951. Fotogrammetrische kaart in stereografische prjectie, in kleur, 8 vlakken, linnen - bibliotheekstempels.

EUR 10,00


18306 Fotogrammetrische Kaart van Nederland. 1:25.000. 13 C. Musselkanaal. Dep. van Defensie / Topografische Dienst, Verkend in: 1932 / 1951. Fotogrammetrische kaart in stereografische prjectie, in kleur, 8 vlakken, linnen - bibliotheekstempels.

EUR 10,00


18308 Fotogrammetrische Kaart van Nederland. 1:25.000. 13 C. Musselkanaal. Dep. van Defensie / Topografische Dienst, Verkend in: 1968. Fotogrammetrische kaart in stereografische prjectie, in kleur, 8 vlakken, linnen - bibliotheekstempels.

EUR 7,50


18309 Fotogrammetrische Kaart van Nederland. 1:25.000. 13 C. Musselkanaal (en Boertange). Dep. van Defensie / Topografische Dienst, Verkend in: 1978. Fotogrammetrische kaart in stereografische prjectie, in kleur, 12 vlakken, linnen - bibliotheekstempels.

EUR 10,00


18311 Fotogrammetrische Kaart van Nederland. 1:25.000. 13 D. Boertange. Dep. van Defensie / Topografische Dienst, Verkend in: 1957. Fotogrammetrische kaart in stereografische prjectie, in kleur, 8 vlakken, linnen - bibliotheekstempels.

EUR 10,00


18312 Fotogrammetrische Kaart van Nederland. 1:25.000. 13 D. Boertange. Dep. van Defensie / Topografische Dienst, Verkend in: 1968. Fotogrammetrische kaart in stereografische prjectie, in kleur, 8 vlakken, linnen - bibliotheekstempels.

EUR 7,50


18331 Fotogrammetrische Kaart van Nederland. 1:25.000. 15 B. Staveren. Dep. van Defensie / Topografische Dienst, Verkend in: 1884 / 1930 / 1949. Fotogrammetrische kaart in stereografische prjectie, in kleur, 8 vlakken, linnen - bibliotheekstempels.

EUR 10,00


18332 Fotogrammetrische Kaart van Nederland. 1:25.000. 15 B. Staveren. Dep. van Defensie / Topografische Dienst, Verkend in: 1972. Fotogrammetrische kaart in stereografische prjectie, in kleur, 8 vlakken, linnen - bibliotheekstempels.

EUR 7,50


18333 Fotogrammetrische Kaart van Nederland. 1:25.000. 15 B. Stavoren. Dep. van Defensie / Topografische Dienst, Verkend in: 1982. Fotogrammetrische kaart in stereografische prjectie, in kleur, 8 vlakken, linnen - bibliotheekstempels.

EUR 7,00


18336 Fotogrammetrische Kaart van Nederland. 1:25.000. 15 E. Balk. Dep. van Defensie / Topografische Dienst, Verkend in: 1884 / 1930 / 1950. Fotogrammetrische kaart in stereografische prjectie, in kleur, 8 vlakken, linnen - bibliotheekstempels.

EUR 10,00


18337 Fotogrammetrische Kaart van Nederland. 1:25.000. 15 E. Balk. Dep. van Defensie / Topografische Dienst, Verkend in: 1972. Fotogrammetrische kaart in stereografische prjectie, in kleur, 8 vlakken, linnen - bibliotheekstempels.

EUR 7,50


18338 Fotogrammetrische Kaart van Nederland. 1:25.000. 15 E. Balk. Dep. van Defensie / Topografische Dienst, Verkend in: 1982. Fotogrammetrische kaart in stereografische prjectie, in kleur, 8 vlakken, linnen - bibliotheekstempels.

EUR 7,00


18339 Fotogrammetrische Kaart van Nederland. 1:25.000. 15 F. De Lemmer. Dep. van Defensie / Topografische Dienst, Verkend in: 1883 / 1930 / 1950. Fotogrammetrische kaart in stereografische prjectie, in kleur, 8 vlakken, linnen - bibliotheekstempels.

EUR 10,00


18340 Fotogrammetrische Kaart van Nederland. 1:25.000. 15 F. De Lemmer. Dep. van Defensie / Topografische Dienst, Verkend in: 1952 / 1955. Fotogrammetrische kaart in stereografische prjectie, in kleur, 8 vlakken, linnen - bibliotheekstempels.

EUR 10,00


18341 Fotogrammetrische Kaart van Nederland. 1:25.000. 15 F. De Lemmer. Dep. van Defensie / Topografische Dienst, Verkend in: 1972. Fotogrammetrische kaart in stereografische prjectie, in kleur, 8 vlakken, linnen - bibliotheekstempels.

EUR 7,50


18346 Fotogrammetrische Kaart van Nederland. 1:25.000. 16 A. Echtenbrug. Dep. van Defensie / Topografische Dienst, Verkend in: 1932/33 / 1949. Fotogrammetrische kaart in stereografische prjectie, in kleur, 8 vlakken, linnen - bibliotheekstempels.

EUR 10,00


18347 Fotogrammetrische Kaart van Nederland. 1:25.000. 16 A. Echtenbrug. Dep. van Defensie / Topografische Dienst, Verkend in: 1972. Fotogrammetrische kaart in stereografische prjectie, in kleur, 8 vlakken, linnen - bibliotheekstempels.

EUR 7,50


18348 Fotogrammetrische Kaart van Nederland. 1:25.000. 16 A. Echtenbrug. Dep. van Defensie / Topografische Dienst, Verkend in: 1982. Fotogrammetrische kaart in stereografische prjectie, in kleur, 8 vlakken, linnen - bibliotheekstempels.

EUR 7,00


18350 Fotogrammetrische Kaart van Nederland. 1:25.000. 16 B. Wolvega. Dep. van Defensie / Topografische Dienst, Verkend in: 1982. Fotogrammetrische kaart in stereografische prjectie, in kleur, 8 vlakken, linnen - bibliotheekstempels.

EUR 7,00


18358 Fotogrammetrische Kaart van Nederland. 1:25.000. 16 E. Noordwolde. Dep. van Defensie / Topografische Dienst, Verkend in: 1932 / 1943 / 1952. Fotogrammetrische kaart in stereografische projectie, in kleur, 8 vlakken, linnen - bibliotheekstempels.

EUR 10,00


18359 Fotogrammetrische Kaart van Nederland. 1:25.000. 16 E. Noordwolde. Dep. van Defensie / Topografische Dienst, Verkend in: 1972. Fotogrammetrische kaart in stereografische projectie, in kleur, 8 vlakken, linnen - bibliotheekstempels.

EUR 7,50


18360 Fotogrammetrische Kaart van Nederland. 1:25.000. 16 E. Noordwolde. Dep. van Defensie / Topografische Dienst, Verkend in: 1982. Fotogrammetrische kaart in stereografische projectie, in kleur, 8 vlakken, linnen - bibliotheekstempels.

EUR 7,00


18393 Fotogrammetrische Kaart van Nederland. 1:25.000. 18 A. Ter Apel. Dep. van Defensie / Topografische Dienst, Verkend in: 1972. Fotogrammetrische kaart in stereografische projectie, in kleur, 8 vlakken, linnen - bibliotheekstempels.

EUR 7,50


18394 Fotogrammetrische Kaart van Nederland. 1:25.000. 18 B. Laudermarke. Dep. van Defensie / Topografische Dienst, Verkend in: 1932/33 / 1951. Fotogrammetrische kaart in stereografische projectie, in kleur, 8 vlakken, linnen - bibliotheekstempels.

EUR 10,00


18395 Fotogrammetrische Kaart van Nederland. 1:25.000. 18 B. Laudermarke. Dep. van Defensie / Topografische Dienst, Verkend in: 1956. Fotogrammetrische kaart in stereografische projectie, in kleur, 8 vlakken, linnen - bibliotheekstempels.

EUR 10,00


18396 Fotogrammetrische Kaart van Nederland. 1:25.000. 18 B. ter Wisch. Dep. van Defensie / Topografische Dienst, Verkend in: 1972. Fotogrammetrische kaart in stereografische projectie, in kleur, 8 vlakken, linnen - bibliotheekstempels.

EUR 7,50


43651 Frederiks, J.A.; Haslinghuis, E.J. (vw.) Voorlopige lijst der Nederlandsche monumenten van geschiedenis en kunst. Deel IX. De provincie Friesland. 's-Geracvenhage, Algemeene Landsdrukkerij, 1930. 447 pp - gebonden.

EUR 21,55


30772 Fries scheepvaartmuseum en oudheidkamer. Jaarboek 1962. Sneek, ill, 75 pp - softcover.

EUR 8,00


23845 Friesland toen, nu en straks. Propaganda-uitgave. Amsterdam, Alta, 1952. Vele ill, 410 pp.

EUR 22,50


17283 Friesland. Toen, nu en straks. Leeuwarden, Alta, 1952. Propaganda-uitgave. Landbouw, Handel, Nijverheid, Toerisme, Historie, Cultuur, Sport, Wetenschappen.

EUR 22,50


17822 Frieswijk, J. e.a. (red.) Genootschapscultuur in Friesland. Het Fries Genootschap 1827 - 2002. Leeuwarden, De Vrije Fries, 2002. Fryske Akademy 938, De Vrije Fries 82.. Ill, 436 pp - linnen, stofomslag.

EUR 10,00


28979 Frieswijk, J. e.a. Vader en Zoon. Ferdinand Domela Nieuwenhuis & César Domela Nieuwenhuis. Gersloot, De Drijvende Dobber, 1990. Vele ill, 46 pp - softcover.

EUR 8,50


43151 Frieswijk, J. e.a. (red.) Genootschapscultuur in Friesland. Het Fries genootschap 1827 - 2002. Leeuwarden, Fruske Akademy, 2992. De Vrije Fries 82. Ill, platen, 436 pp - linnen, stofomslag.

EUR 10,00


40116 Frieswijk, Joh. e.a. (red.) Geschiedenis van Friesland 1750 - 1995. Amsterdam.Meppel, Boom. Fryske Akamemy 853. Ill, 368 pp - linnen, stofomslag.

EUR 17,50


15731 Geertsema, H. Kent u ze nog ... de Delfzielsters. Zaltbommel, Europese Bibliotheek, 1974. 78 platen.

EUR 14,50


41439 Gelderen, P. van Friese Bond van Zelfstandige Melkhandelaren 1934 - 1984. Leeuwarden, 1984. Vele ill, 65 pp - softcover.

EUR 12,50


30510 Gerbenzon, P. Friese brieven uit de vijftiende en zestiende eeuw. Grins, 1967. Serie Estrikken, nr 42.- 200 pp, gestencild A4.

EUR 10,00


43244 Glazema, P. Gewijde plaatsen in Friesland. Meppel, Boom, 1948. Enkele ill, 336 pp - linnen.

EUR 17,50


30548 Gooren, H.; Heger, H. Per mud of bij de week gewonnen. De ontwikkeling van beloningssystemen in de Groningse landbouw 1800-1914. Groningen, NAHI, 1993. Historia Agriculturae 26.Enkele ill, 235 pp - softcover.

EUR 17,50


35361 Graff, A. de Glasmuseum Hoogeveen. Cees van Olst: Een leven met glas. Hoogeveen, Slingenberg, 1999. ill, platen, 62 pp - hardcover.

EUR 12,50


42204 Gregoor, N. Simon Vestdijk en Lahringen. De biografische achtergronden van de Anton Wachter-romans. Amsterdam, De Bezige Bij, 1958. ill, 183 pp - linnen, versleten sofomslag.

EUR 7,00


42305 Grijpstra, S. e.a. Huizum in oude ansichten. Zaltbommel, Europese Bibliotheek, 1988. 76 ill - linnen, oblong.

EUR 10,00


4813 Groenendaal-Schortenhuis, A.J.; e.a. (vw) Honderd jaar plattelandsleven in Groningen. Groninger Maatschappij van landbouw, 1952. 550 pp - linnen.

EUR 20,00


43162 Groenveld, S. e.a. (red.) Nassau uit de schaduw van Oranje. Franeker, Van Wijnen, 2003. Vele ill, 159 pp - linnen, stofomslag.

EUR 15,00


6832 Groot, A. de; Houten, B. van Tweestromenland. Elektriciteitsvoorziening in Groningen en Drenthe. Groningen, Wolters-Noordhoff / Forsten, 1988. bij 75-jarig bestaan EGD, 328p.

EUR 17,50


8078 Grote Historische Atlas van Nederland I : 50.000. 1. West-Nederland 1939 - 1859. Wolters-Noordhoff Atlasproducties, Groningen, 1990. 103 pp - hardcover.

EUR 24,50


30762 Groustra, G.R. Mei slykboar en kramizer. Oer dykwurkers en lânoanwinners yn Fryslân en har ark. Ljouwert, De Tille, 1981. Fryske Akamemy 606. ill. van E. van der Woude, foto's, 142 pp - linnen, stofomslag.

EUR 14,50


2113 Gulati, R.D.; Parma, S. Studies on Lake Vechten and Tjeukemeer, The Netherlands. The Hague-Boston-London, Junk, 1982. Developmentsin Hydrobiology 11; reprinted from Hydrobiolgica, vol. 95 (1982), 383p.

EUR 46,00


31183 Haan, Ad. C. de (red.) Roeiend redden. Het roeireddingswezen van Texel tot Rottum. Hallum, At-See, 1976. ill, 86 pp - softcover.

EUR 8,00


7503 Haan, H. de, e.a. De Friese sjees. Amsterdam, De Bataafsche Leeuw, 1997. 179 sjees-foto's, 255 pp - met stofomslag.

EUR 37,50


16463 Hadders, G. Leekster schans, schakel in een keten. Tussen Wigbold en Willem Lodewijk, tussen toen en nu. Leek, Historische Kring Leek e.a. / Vronsema, 1992. Vele ill, 139 pp - hardcover.

EUR 20,00


22635 Haijer, B.J. Soldaat op de afsluitdijk. Leeuwarden, ELCI, 1983. ill, 68 pp - softcover.

EUR 6,00


30842 Hak, D. Lemmer, voornaemde haven oan é Sudersé. Enkhuizen, Zuiderzeemuseum, 1981. Het Peperhuis 1981. ill, 64 pp - softcover.

EUR 8,00


24815 Haks, F. (vw.) Wobbe Alkema. Groningen, Wolters-Noordhoff / Bouma's Boekhuis, 1984. Schilderijen, beelden, tekeningen, enz. in het Groninger Museum. 130 nrs, platen, 72 pp.

EUR 12,50


11046 Hall, H.C. van; Iterson, W.J.D. van De landhuishoudkundige school te Groningen. Herinneringen tot eene feestgave bij gelegenheid van het 25jarig bestaan dezer intselling. Groningen, Hoitsema, 1867. 44 pp - voorkant los.

EUR 24,50


37119 Hana, K. (sam.) Zwerven benoorden het IJ. Kennemerland, Waterland, west-Friesland, De Noordhollandse eilanden. ANWB / Van Gorcum, 1942. Enige ill, 4 kaartjes, 92 pp - softcover.

EUR 7,50


28537 Hana, K. Waddenland en Waddenzee. Amersfoort, Roelofs van Goor, z.j. [1963]. ill, 74 foto's, 255 pp - linnen, scheurtje in stofomslag.

EUR 12,50


23049 Handelingen van de Groninger Maatschappij van Landbouw 1972. GMvL. 300 pp.

EUR 8,00


23051 Handelingen van de Groninger Maatschappij van Landbouw 1974. GMvL. 274 pp.

EUR 8,00


23052 Handelingen van de Groninger Maatschappij van Landbouw 1975. GMvL. 367 pp.

EUR 8,00


23053 Handelingen van de Groninger Maatschappij van Landbouw 1976. GMvL. 306 pp.

EUR 8,00


23054 Handelingen van de Groninger Maatschappij van Landbouw 1977. GMvL. 327 pp.

EUR 8,00


23055 Handelingen van de Groninger Maatschappij van Landbouw 1978. GMvL. 320 pp.

EUR 8,00


23056 Handelingen van de Groninger Maatschappij van Landbouw 1979. GMvL. 369 pp.

EUR 8,00


23057 Handelingen van de Groninger Maatschappij van Landbouw 1980. GMvL. 340 pp.

EUR 8,00


23059 Handelingen van de Groninger Maatschappij van Landbouw 1982. GMvL. 220 pp.

EUR 8,00


23060 Handelingen van de Groninger Maatschappij van Landbouw 1983. GMvL. 197 pp.

EUR 8,00


23061 Handelingen van de Groninger Maatschappij van Landbouw 1984. GMvL. 201 pp.

EUR 8,00


23062 Handelingen van de Groninger Maatschappij van Landbouw 1985. GMvL. 210 pp.

EUR 8,00


23063 Handelingen van de Groninger Maatschappij van Landbouw 1986. GMvL. 287 pp.

EUR 8,00


23064 Handelingen van de Groninger Maatschappij van Landbouw 1987. GMvL. 304 pp.

EUR 8,00


23065 Handelingen van de Groninger Maatschappij van Landbouw 1988. GMvL. 272 pp.

EUR 8,00


17222 Harinxma thoe Slooten, van (vz) Verslag der commissie ... tot het instellen van een onderzoek in zake de indijking der Lauwerzee in verband met eene verbeterde afstrooming van boezemwater in de provinciën Friesland en Groningen. Leeuwarden, H.G. de Groot, 1900. 170 pp + bijlagen (waarvan één losse kaart - halflinnen.

EUR 45,00


22991 Harlaar, M. Terschelling vooruit. De overgang naar de moderne tijd, fotografisch vastgelegd door Hendrik en jan Duijf, 1900-1940. Bussum, Thoth, 1996. Vele ill, 94 pp - softcover.

EUR 10,00


38750 Havik, W.; Hoek, S. van der Is vrijheid niet alles waard? Nieuwe bewoners in oude Groninger boerderijen. Grononingen, Elchers, 2003. Vele foto's (24 boerderijen) van Stijntje de Olde. 106 pp - ringband, bibliotheeksticker.

EUR 45,00


43223 Hedendaagsche historie of tegenwoordige staat van Friesland. Facsimile-reprint van 1785/1789. Vier delen. Algemene beschrijving; Oostergo en Westergo; Westergo en Zevenwouden; regering. Totaal ca 2700 pp met uitslaande prenten en kaarten - gebonden, stofomslag.

EUR 75,00


43252 Heeringa, K. Het oude Staveren. Groningen, Wolters, 1893. Dissertatie RUG.119 pp - gebonden, goud op snee.

EUR 40,00


23177 Heeroma, K.; Naarding, J. De ontfriesing van Groningen. Zuidlaren, vh Hertz & Co, 1961. 30 afb, 62 pp - Uitgave Nedersaksisch Inistituut.

EUR 7,50


6854 Heestermans, J.L.A. 'Naar', 'naast', 'langs' en ín'. Een onomasiologisch-semasociologische studie over enige voorzetsels met een locaal betekeniskenmerk in de Nederlandse dialecten en in het Fries. Den Haag, Nijhoff, 1979. 180p.

EUR 10,00


36287 Heg + Steg Stratenatlas 11. Fryslân. Eindhoven, Wegener Falkplan, 2004. 4e druk. 164 pp, softcover.

EUR 7,50


28906 Henkels, F.R.A. Logboek van de blauwe schuit. Groningen, Stichting Folkingestraat Synagoge, 1982. Facsuimile-herdruk naar Balkema, 1946. Veertig paragrafen, 15 ill - softcover.

EUR 9,00


38246 Henstra, K.R. Pieter Horjus 1887-1962. Leven en werken van een amateur-archeoloog in de eeste helft van de twintigste eeuw. Amateur-archeologie in het oosten van de provincie Friesland. Burgum, Streekmuseum Tytsjerksteradiel. ill, 52 pp - softcover, A4, gebiet.

EUR 8,50


19449 Heringa, J.W. Heringa's uit Dongjum. Geschiedenis van een Friese familie. Franeker, Wever, 1978. 335 pp - linnen, stofomslag.

EUR 15,00


23178 Hermus, J. Het Provinciehuis van Latijnse school tot bestuurscentrum. Stichting Vrienden van de stad Groningen. Groninger tijdingen 2. Ill, 59 pp.

EUR 5,00


22994 Herwerden, P.J. van De Groninger zeevaart in de tweede helft der 19e eeuw. Arnhem, Gijsbers en van Loon, 1969. Enkele ill, 122 pp - softcover (herdruk naar 1935).

EUR 14,50


40414 Hiddema, S. Piet Blom en de kunst van het bouwen. Groningen, Academie Minerva Pers, 1984. vele ill, 68 pp - softcover.

EUR 10,00


23150 Hillenga, M. (red.) Boerderijenboek. Oud Groningse Veenkoloniën. Kleinemeer. Kalkwijk. Borgercompagnie. Tripscompagnie. REGIO-PRoject Uitgevers. Vele ill, 438 pp - hardcover.

EUR 70,00


32962 Hodel, R.; Mercuur, Th. Museum Belvédère. De collectie. Heerenveen, 2005. 2e druk.vele platen, 127 pp - linnen.

EUR 10,00


15728 Hoef, K. can der Groningen vaar-wel. Groningen, Technipress, 1981. foto's, z.p.

EUR 9,00


42448 Hoek, S. van der 'Door den vreemd'ling met eerbied te naderen'. Tijdsbeeld van een veenkolonie. Emmer-Compascuuu 1879 - 1979. Groningen, Kemper / Noorderboek, 1979. ill, 120 pp - hardcover.

EUR 10,00


3371 Hoekema, C.P.; Karstkarel, P.; Breuker, Ph.H. Eekhoff en zijn werk. Leven en werken van Wopke Eekhoff (1809-1880), stadsarchivaris van en boekhandelaar te Leeuwarden. Leeuwarden, Friese Pers Boekerij, 1980. ill, 235 pp - linnen, stofomslag.

EUR 8,50


33145 Hoekema, T. e.a. (red.) Flecht op 'e koai. Stúdzjes oanbean oan Prof. Dr. W.J. Buma ta syn sechstichste jierdei. Groningen, Wolters-Noordhoff, 1970. Fryske Akademy 382. ill, 384 pp - softcover.

EUR 10,00


7934 Hoekstra Azn, M. De historische elfstedentocht van 2 januari 1909. Leeuwarden, Dijkstra, [zj]. Fotografische herdruk van Den Haag 1909, 54 pp.

EUR 5,00


38932 Hoeve, H. ten (vw.) Langs Dokkumer Ee, tussen Bonke en Ake. Monumenten in en rond Lekkum, Miedum en Snakkerburen. Open Monumenten in Leeuwarden, 1996. ill, 72 pp - softcover.

EUR 7,00


14376 Hoeve, S. ten Epemastate en de kerk te Ysbrechtum. Leeuwarden, Stichting Monument van de Maand, 1989. Jaargang 4, deel 2, ill, 76 pp.

EUR 12,50


15677 Hoeve, S. ten Friese preekstoelen. Leeuwarden, De Tille, 1980. Vele ill, 159 pp - softcover.

EUR 12,50


43702 Hof, J. Iepen brief oan 'e leden fen it selskip for Fryske tael- en skriften kennisse. Ljouwert, Velde, R. van der, 1913. De saek Wielsma-en-Sipma-Hof. 75 pp - softcover.

EUR 10,00


4749 Hofstee, E.W. Groningen van grasland naar bouwland 1750-1930. Wageningen, Pudoc, 1985. 422 pp - hardcover.

EUR 24,50


34676 Holthuis, P. Roode wezen in Groningen. Het Roode- of Burgerweeshuis Groningen (1599-1999). Groningen, Eigen uitgave, 1999. ill, 512 pp - gebonden.

EUR 17,50


33084 Holtman, M.A. Het hogeland, het lageland, water - land - dijken en wierden. Uithuizen, Bakker, 2002. 35 foto's, 55 afb, 340 pp, losse uitslaande kaart - linnen, naam op schultblad.

EUR 32,50


3261 Hoogenhout, H. Kennismaking met Terschelling. Bussum, Van Holkema & Warendorf, 1976. ill, 112 pp.

EUR 8,00


14830 Horst, H. van der Album Leeuwarden 1600 in 48 gezichten. Leeuwarden, Miedema Pers, 1973. 48 tekeningen met tekst - linnen, stofomslag.

EUR 14,50


6692 Houter, J. Al zwerf ik op de baren... Vlielandse zeevaarders van eind 16de tot eind 19de eeuw. Baarn, Wereldvenster, 1978. ill, 50 pp - softcover.

EUR 8,00


28748 Houter, J. Familie-album van Vlieland. 1980. Vele ill, 104 pp - softcover.

EUR 12,50


17114 Houter, J. Strandingen en reddingen rond het eiland Vlieland. Baarn, Het wereldvenster, 1977. ill, 66 pp.

EUR 6,50


7203 Houter, J. Vlieland toen ... Baarn, Wereldvenster, 1977. foto's, 70p.

EUR 6,00


27940 Houter, J. Vlieland. 's-Gravenhage, Boekencentrum, 1979. Foto's van Jan Heuff, 48 pp - softcover, bibliotheekplakkers.

EUR 7,00


37063 Huisman, E.; Popma, G. Molens van Opsterland. Gorredijk, Stichting Streekmuseum Opsterlân. ill, 46 pp - softcover, geniet.

EUR 8,50


6215 Huitenga, T. (sam) Gedenkboek Rijks Hogere Landbouwschool 1912-1962. Groningen, Wolters, 1962. RHLS Groningen, ill, 134 pp.

EUR 12,50


40003 Isaak Tirion over Texel. Beschrijving vanhet eiland en zijn geschiedenis. Den Burg, Het Open Boek, 1974. Facsimile herdruk uit 1750, 22 pp - softcover, stofomslag.

EUR 8,50


4073 Jans, J. Landelijke bouwkunst in Oost-Nederland. Enschede, Van der Loeff, 1975. 191 pp - linnen, stofomslag.

EUR 15,00


12135 Jansen, A.A. Wespennest Leeuwarden. De geschiedenis van de strijd van de Duitse nachtjagers en geallieerde luchtmachten boven Noord-Nederland in de jaren 1940-1945. Baarn, Hollandia, 1978. 3 delen: I. 1940-1942, 143 foto's en tekeningen, 315 pp. II okt. 1942-okt. 1943, 150 foto's en tek, 342 pp. III. nov. 1943-mei '45, 155 foto's en tek, 365 pp - paperback.

EUR 20,00


30350 Jansen, J. Rijkdom uit Workums verleden. de beschilderde baren der gilden. Leeuwarden, De Tille, 1975. Fryske Akademy 478. 56 afb, 134 pp - linnen, licht beschadigd stofomslag.

EUR 7,50


16226 Jansma, K. (eindred.) Het enige echte elfstedentocht logboek 97. Bosch & Keuning / De Tille i.s.m. Het Friesch Dagblad, 1997. vele ill, 78 pp.

EUR 8,50


13661 Jansma, K.; Kooi, J. van der; Sandburg, M. Skûtsjesilen. Over bouwers, schippers en wedstrijden. Leeuwarden / Ljouwert, Friese Pers Boekerij, 1996. vele ill, 176 pp.

EUR 22,50


24138 Jansz, D. Aantekeningenboek van Dirck Jansz (1604-1636). Hilversum, Verloren, 1993. Egodocumenten-serie 5, 218 pp - paperback.

EUR 17,50


17385 Japenga, C.J.; Terwisscha van Scheltinga, J.P.M. Lijnco 1936 - 1986. het 50-jarige betsaan van Speciaaldrukkerij Lijnco b.v. te Groningen. Groningen, Lijnco, 1986. Vele ill, 71 pp - linnen.

EUR 8,50


38666 Jensema-Vos, J. e.a. Boerderijenboek Gemeente Stedum. Bedum, Profiel, 2002. Vele ill, 207 pp - linnen, met losse uitslaande kaart.

EUR 34,50


43220 Jensma, G.Th. e.a. (red.) Universiteit te Franeker 1586 - 1811. Leeuwarden, Frsyke Akademy, 1985. Frsyke Akademy 648. 75 ill, 523 pp - linnen, stofomslag.

EUR 37,50


43222 Jensma, H. Tpt aandenken aan mijne moder. Filantropie en grootgrondbezit te Swarteweisein 1650 - 1892 - 1992. Leeuwarden, Fryske Akademy, 1992. Fryske Akademy 747. 58 platen, 293 pp - hardcover, stofomslag.

EUR 27,50


44884 Joly, J.N. (vw.) Het vijftigjarig bestaan der rijkskweekschool voor onderwijzers te Groningen 1861 - 1911. Groningen, Wolters, 1912. Ill, 93 pp - softcover, gebroken rug.

EUR 15,00


23179 Jonge, E. de e.a. (red.) Een mens komt dagen te kort. Over Kornelis ter Laan, 1871-1963. Veenkoloniaal Museum & Stichting 't Grunneger Bouk, 1907. Museumreeks 10. ill, 107 pp.

EUR 10,00


3414 Jongepier, J. Achter het Friese orgelfront. Tentoonstelling orgelbouw 1776-1926. Leeuwarden, Fries Museum, 1981. 72 pp.

EUR 5,00


40881 Jonkheid, E. Stroomdallandschap Drentsche Aa. Een arcadisch pronkstuk tussen Assen en Groningen. Groningen, Regio-PRoject, 1996. ill, 96 pp - oblong, hardcover.

EUR 7,50


43703 Kalma, D. De Fryske skriftekennisse fen 1897-1925. Diel I. (Oersjuch en Karlêzing). Dokkum, Kamminga, 1928. 421 pp - gedec. linnen.

EUR 10,00


15797 Kalma, D. Skiednis fan Fryslan. Grou, Utjowerij Fryslan, 1965. 3e druk, 344 pp - linnen, stofomslag.

EUR 24,50


16150 Kalma, D. Skiednis fan Fryslan. Dokkum, J. Kamminga, 1944. oarde printinge, 304 pp - linnen.

EUR 17,50


23008 Kalma, J.J. e.a. Ids Wiersma. Tekenje foar Fryslân. Ljouwert, De Tille, 1978. Fryske Academy 551. Zeer vele ill, 199 pp - linnen, stofomslag, bibliotheekexemplaar.

EUR 17,50


5486 Kalma, J.J.; Spahr van der Hoek, J.J.; Vries, K. de (red) Geschiedenis van Friesland. Leeuwarden, Miedema, 1973. Fryske Akademy 325, Herdruk van 1968, 704 pp - linnen, stofomslag.

EUR 15,00


29853 Kalma, J.J.; Spahr van der Hoek, J.J.; Vries, K. de (red) Geschiedenis van Friesland. Drachten, Laverman, 1968. Fryske Akademy 325, Ill, 704 pp - linnen, stofomslag.

EUR 15,00


33109 Kalma, J.J. Een kerk in opbouw. Classisboek. Sneek 1583 - 1624. Ljouwert, Fryske Akademy, 1978. Fryske Akademy 533. 546 pp - linnen, A4.

EUR 30,00


14258 Kalma, J.J. Men meldt ons uit Friesland. Een aantal zeventiende-eeuwse geschriften, die opzien baarden. Leeuwarden, De Tille, 1973. 390 pp - linnen, stofomslag.

EUR 22,50


30636 Kalma, J.J. Repertorium Frieslands verleden. Overzicht van tijdschriftartikelen de Friese geschiedenis betreffende. Leeuwarden, Jongbloed, 1955. 416 pp - linnen.

EUR 9,00


38954 Kamphausen, A. Nordfriesland. Landschaft und Bauten. Heide in Holsteun, Boyens, 1973. 3. Aufl. Zeichn. von Hans Philipp,131 S. - Leinen, Umschlag.

EUR 8,50


7623 Kamphuis, H. Groninger borgen en Drentse havezaten. Zutphen, Walburg, 1995. Kleine Monumenten Reeks, ill, 176p.

EUR 8,50


40129 Karstkarel, G.P. Leeuwarden. 700 jaar bouwen. Zutphen, Terra, 1985. Heemschut-Serie. Ill, uitslaande kaart, 160 pp - softcover.

EUR 7,00


14257 Keikes, H.W. Leeuwarden bij gaslicht. Den Haag, Kruseman, 1974. ill, 151 pp - linnen, stofomslag.

EUR 10,00


3361 Keikes, W.H.; Obreen, H.T. Workum, inventaris der archieven. Bolsward, Osinga, 1966. 302p.

EUR 28,00


16012 Keizer, D.P. Friese vrijheid in ondernemersland. Een studie naar de externe kontrole in de industrie. Assen / Maastricht, Van Gorcum, 1985. Dissertatie KUN, 238 pp.

EUR 8,50


38899 Ketner, P. Primary production of Salt-Marsh communities on the island of Terschelling in the Netherlands. RIN, [1972]. 184 pp - softcover.

EUR 12,50


23174 Keuning, H.J. De Regio Groningen. De geografisch-economische geschiedenis van een regionale centrum-stad en haar ommeland. Groningen, Tjeenk Willink, 1974. Enige ill, 137 pp.

EUR 7,50


23410 Kindt, H. (sam.) In beeld gebracht. Groningen, Centrum Beeldende Kunsten / REGIO-PRoject, 1998. Vele ill, 180 pp - hardcover, uitslaande kaart.

EUR 15,00


6788 Klaver, I. Herinneringen van een Friese landarbeider. Enkele opgetekende zaken uit het jongste verleden tot 1925. Nijmegen, SUN, 1974. Sunschrift 71, 247p.

EUR 8,50


2375 Klein Breteler, W.C.M. Oecologie van de strandkrab Carcinus Maenas (L.) in de westelijke Waddenzee. Leiden, Brill, 1976. Dissertation RUL (7 articles).

EUR 8,00


22735 Kloeke, G.G. Het taallandschap van onze noordoostelijke provinciën. Amsterdam, Noord-Hollandsche Uitgevers Maatschappij, 1955. Verhandelingen der KNAW. Nieuwe reeks LXII, 3. 159 pp + 8 losse kaartjes.

EUR 8,50


20263 Knoop, W.H. (sam.) Monumenten van bedrijf en techniek in Groningen. Groningen, Xeno, z.j. vele ill, 125 pp - hardcover.

EUR 8,50


10858 Knop, G. Brandarisflitsen. Een vacantieuitstapje van twee Amsterdammers naar het eiland Ter-Schelling. Leiden, Burgersdijk & Niermans / Templum Salomonis, 1948. XXIV platen, 180 pp.

EUR 22,50


5849 Knop, G. Schylgeralân. Een beschrijving van land en volk van het eiland Ter-schelling. Leiden, Bergersdijk & Niermans, 1946. Nederlands Volksleven I, 35 fig, 115 afb, 346 pp - gebonden.

EUR 30,00


41003 Knop, G. Schylgeralân. Een beschrijving van land en volk van het eiland Ter-schelling. Leeuwarden, De Tille, 1969. Varia Frisica IV. Facdimile-herdruk van 1946. 35 fig, 115 afb, 346 pp - softcover.

EUR 22,50


1849 Kocks, G.H.; Poel, J.M.G. van der Landbouwkundige beschrijvingen uit de 19e eeuw. Een heruitgave, deel I. Groningen. Wageningen, Vereniging voor Landbouwgeschiedenis, 1979.

EUR 25,00

Heruitgave diverse artikelen 1839-1871


14545 Koeman-Poel, G.S. Bourtange. Schans in het moeras en Chronique de Bourtange. Hoogezand, Stuberg, 1982. ill, 184 pp.

EUR 27,50


3295 Kok, J. Grepen uit het verleden in de Groninger veenkoloniën. Wageningen, Veenman, 1948. Agronomisch-historische bijdragen 1, 153p.

EUR 14,50


41014 Kok, J.P. De stins. Bastion van de Vrijstaat Terschelling. Werkgroep Sporen in het zand, z.j. Vele ill, 72 pp - softcover.

EUR 12,50


5567 Kok, J. Veenkoloniale boerenbond. Gedenkboek 1903-1928. Veendam, 1928. ill, 101 pp.

EUR 20,00


43285 Kooij, P. Groningen 1870 - 1914. Sociale verandering en economische ontwikkeling in een regionaal centrum. Groningen, 1986. Dissertatie RUG. Enkele ill, 386 pp - softcover.

EUR 15,00


23832 Kooistra, L.; jansma, K. Witboek Friesland, februari '79. Leeuwarden, De Tille, 1979. i5e druk, ll, 95 pp - softcover.

EUR 7,00


6391 Koolhaas, J.F.; Vrijhof, B. De landbouwwaterhuishouding in de provincie Friesland. TNO, 1958. Commissie Onderzoek Landbouwwaterhuishouding Nederland, 151 pp + 5 kaarten, bibliotheekstempels.

EUR 9,00


14735 Kopland, R. Jopie Huisman. Zoals het daar lag. Over schilderen en schrijven. De Toorts / De Vrieseborch, 1981. vele afb. en foto's, 157 pp.

EUR 10,00


3018 Kristensen, I. Differences in density and growth in a cockle population in the dutch wadden sea. Leiden, 1957. Dissertation RUL, 103 pp - softcover.

EUR 8,50


3283 Kuenen, H. Waddensymposium. Overdruk Tijdschrift Kon. Ned. Aardrijkskundig Genootschap. St. Marine Geologie, 1950. 12 foto's, 1 kaart, 148p.

EUR 23,00


7695 Kuipers, O. Voor vrijheid en recht. Inventaris van de archieven van de Vereniging 'Friesland 1940-1945' en van het door haar verzamelde en verworven documentatiemateriaal. Leeuwarden, Hedeby, 1995. 407p.

EUR 20,00


32174 Kunst, R. e.a. (red.) Leeuwarden 750 - 2000. Hoofdstad van Friesland. Franeker, Van Wijnen, 1999. ill, 527 pp - linnen, stofomslag.

EUR 17,50


16053 Laan, K. ter Groninger volksleven. Deel II. Beschrijvende folklore. Groningen, Noordhoff, 1961. 208 pp - linnen.

EUR 22,50


31735 Laan, K. ter Groninger encyclopedie. Groningen, Spiering, 1954-1955. Twee delen. 956 pp - rood kunstleer.

EUR 40,00


36030 Langen, G.J. de Middeleeuws Leeuwarden. De opgraving Gouverneursplein - St. Jacobsstraat 1979. Cie. Archeologisch Stadskernonderzoek Leeuwarden, z.j. 38 afb, 64 pp - softcover.

EUR 17,50


36078 Langen, G.J. de e.a. Stavoren, gemeente Nijefurd. Archeologisch vooronderzoek naar het voormalige blokhuis. Amsterdam, 1995. RAAP-Rapport 129. 21 fig, 42 pp - softcover.

EUR 8,50


40086 Leest, A. van der. e.a. (red.) Grote historische Atlas Fryslân - Friesland. Tilburg, Uitgeverij Nieuwland, 2006. Topografische atlas 1:25.000, ca. 1926 - 1934. 33 pp + kaarten - gebonden.

EUR 18,50


40090 Leest, A. van der. e.a. (red.) Grote historische Atlas Groningen. Tilburg, Uitgeverij Nieuwland, 2006. Topografische atlas 1:25.000 ca. 1900-1930. 21 pp + kaarten - gebonden.

EUR 20,00


33168 Leeuwarder Historische Reeks. Eerste zes delen. Studiegroep Geschiedenis Leeuwarden, 1987-1997. ca 1400 pp - softcover.

EUR 40,00


14267 Leeuwen, J. van Geschiedkundige tafereel van den watervloed en de overstroomingen in de provincie Vriesland; voorgevallen in sprokkelmaand MDCCCXXV, met eene beschrijving van derzelver gevolgen voor dat gewest. Leeuwarden, G.T.N. Suringar, 1826. 290 pp + 4 bijlagen - titelprent, bijlagen E en F én uitslaande kaart ontbreken, opnieuw ingebonden, bruine vlek in eerste pagina's met inteekenaren.

EUR 65,00


43542 Leeuwen, J. van Geschiedkundig tafereel van den watervloed en de overstroomingen in Vriesland voorgevallen in sprokkelmaand 1825. Leeuwarden, Suringar, 1826. 290 pp plus bijlagen - softcover, gebroken rug.

EUR 75,00


11294 Lehr, A.; Besemer, J.W.C. Zingende torens. Friesland, Groningen, Drenthe & Overijssel. Zutphen, Walburg, 1994. vele ill, 126 pp.

EUR 7,50


12867 Lieburg, M.J. van Jelle Banga (1786-1877). Notulist van de 19de-eeuwse genees- en verloskunde in een Friese provinciestad. 1991, Erasmus Publishing, Rotterdam. ill, 96 pp.

EUR 7,50


18102 Lindenberg, Johs. E. Vereeniging ter bevordering van landbouw en nijverheid te Leens. Gedenkboek 1841 - 1941. Leens, 1941. ill, 304 pp - linnen - bibliotheekstempels.

EUR 25,00


38665 Lindenboom-Hesselink, R.; Talsma, J.G. Westerwijtwerd vroeger. Stichting Oude Groninger Kerken Westerwijtwerd, 1077. Fotoboekje, z.p. - gebonden.

EUR 14,50


39723 Linnewiel, H. (fot.) Het Oldambt 1964 - 1997. Thoth. Inl. van Els Pelgrom. Fotoboek. z.p. - softcover.

EUR 10,00


31216 Löhnis, D.B. Stakingen van landarbeiders in Groningen. Wageningen, Vada, [ca 1919]. Overdruk Tijdschrift der Ned. Heidemaatschappij 32,2. - 18 pp.

EUR 8,50


42723 Lolkama, J. It sil heve. 100 jaar Elfstedentocht. Ontstaan en ontwikkeling van een schaatsklassieker. Spider Projects. Vele ill, 221 pp - hardcover.

EUR 14,50


14319 Lolkama, J. Triomf en tragiek in de historie van de Elfstedentocht. Franker, T. Wever, 1986. vele ill, 239 pp - hardcover.

EUR 8,50


12058 Lolkama, Joh. Yn en om de krite (Op en om het kaatsveld). Akkrum, Victoria, 1992. vele ill, 154 pp.

EUR 12,00


3276 Loosjes, J. De Gereformeerde kerk van Ameland 1811-1816. Leiden, Brill, 1912. 142 pp.

EUR 20,00


28348 Louwes, H.D. (vw.) Groninger Maatschappij van Landbouw. Gedenkboek 1837 - 1937. Groninger Maatschappij van Landbouw, 1937. Enkele ill, 601 pp - linnen.

EUR 25,00


28358 Louwes, H.D. Redevoeringen H.D. Louwes 1930 - 1941. Groningen, Hoitsema / Groninger Maatschappij van Landbouw, 1947. 580 pp - linnen.

EUR 24,50


6281 Luijtens-Dijkveld Stol, R.A. De kerk en toren te Eenrum. Groningen, Dijkstra Niemeijer, 1975. 71p.

EUR 7,50


4113 Lukkes, P. Industrialisatie- en migratieproblemen in Friesland. Leeuwarden, Koumans Smeeding, 1964. Proefschrift RUU, 188p.

EUR 18,00


34646 Lüpkes, W. Ostfrisische Volkskunde. Emden, W. Schwalbe, 1925. 2. Aufl. 156 Abb, 399 S. - Leinen, Umschlag.

EUR 40,00


36642 Maanen, R. van Kleurkaart Groningen. Staaltjes van kleurcultuur in 21 verhalen. Amsterdam, 2004. Vele ill, 54 pp - softcover, biblioteeksticker.

EUR 12,50


14311 Maaskant, P. De elfstedentocht. 1963 en alle vroegere tochten. Zwolle, La Rivière en Voorhoeve, 1963. 50 foto's, 186 pp - hardcover, beschadigd stofomslag.

EUR 15,00


36690 Marrewijk, D. van e.a. Waddenland. Landschap en cultureel erfgoed in de Waddenregio. Groningen / Leeuwarden, LNV / Noordhoek, 2001. LanceWad.Vele ill, 208 pp - softcover, oblong, bibliotheeksticker.

EUR 20,00


40885 Martinet, J. (essay) Hendrik Nicolaas Werkman. Notities van het Groninger land. Maarn, Kasteel Groeneveld, 1990. Vele platen, 54 pp - softcover, geniet, bibliotheeksticker.

EUR 7,50


4166 Maschhaupt, J.G. Bodemkundige onderzoekingen in het Dollardgebied. 's Gravenhage, LNV, 1948. 222 pp.

EUR 8,00


16104 Mathot, H.J. (vw.) Instituut voor Bodemvruchtbaarheid Groningen. IB, 1965. Gedenkboek uitgegeven t.g.v. het 75-jarig bestaan 1890 - 1965. Enkele ill, 171 pp - linnen, stofomslag.

EUR 14,50


17517 Meer, D.J. van der Friens en de Van Sytzama's. Alphen a/d Rijn, Canaletto, 1994. Vele ill, 97 pp.

EUR 18,50


38918 Meer, P.L.G. van der Opkomst en ûndergong fan in boerebedriuw ûnder Achlum. De famylje Hibma, 1697-1824. Ljouwert, Fryske Akademy 921, 2001. 206 pp - hardcover.

EUR 12,50


32845 Meester, M.; Ruig, J. de Kadavers. En ze leefde nog. Groningen, uitgeverij Philip Elcher, 1994. Luxe editie, genummerd 12/100, gesigneerd door Meester (tekst), De Ruig (beelden) en Ekkers (boekverzorging). ill, 26 pp - half fluweel. Samen met beschilderde foto op plankje in cassette/doosje.

EUR 50,00


31207 Meihuizen, L.S. J. Heidema, l. ir. 1870 - 1940. Overdruk Groninger Mij. van landbouw, 1069. ill, 60 pp.

EUR 9,00


43074 Meij, G.J. van der Een voorlopige regeling. Dagboek in oorlogstijd. Leeuwarden, Koopmans Koninklijke Meelfabrieken, 1995. 108 pp - softcover.

EUR 10,00


12779 Meijer, J. (red.) Jood en Jodendom in Stad en Ommelanden met een Joods supplement op het Nieuw Groninger Woordenboek van K. ter Laan. Balans der ballingschap. Bijdragen tot de geschiedenis der Joden in Nederland V / VI. Heemstede, 1984. 64 pp.

EUR 25,00


43231 Meijer, Th.J. Album promotorum Academiae Franekerensis (1591-1811). Franeker, T. Wever, 1972. 159 pp - linnen.

EUR 10,00


7529 Meischke, R., Zantkuijl, H.J.Raue, W., Rosenberg, P.T.E.E., Huizen in Nederland. Friesland en Noord-Holland. Architectuurhistorische verkenningen aan de hand van het bezit van de Vereniging Hendrick de Keyser. Zwolle, Waanders, 1993. vele ill, 336 pp - softcover.

EUR 17,50


7940 Meulen, C. van der Ameland. [ca 1963]. [zp} ill van C. van der Meulen.

EUR 9,00


10862 Meulen, C. van der Terschelling. West-Terschelling, De Moderne Boekhandel, z.j. foto's, z.p.

EUR 7,50


12945 Meulen, C. van der Terschelling. West-Terschelling, Boekhandel M.A. Swart, z.j. foto's, z.p.

EUR 7,50


10932 Middelbare landbouwschool te Groningen. Programma van het onderwijs voor het schooljaar 1928-'29. Groningen, Boekdrukkerij van de strafgevangenis, 1928. 31p.

EUR 6,50


43227 Middendorp, F. De Van Harens en Wolvega. Oosterwolde, St. Stellingwarver Schrieversronte, 1989. vele ill, 175 pp - softcover.

EUR 10,00


5409 Minderhoud, G. Ontwikkeling en beteekenis der landbouwindustrie in Groningen. Groningen, Van der Kamp, 1925. Disseratie WUR, 284 pp - softcover, scheurtje in voorkaft.

EUR 27,50


8141 Möhlmann, G. Schets van de geschiedenis van Oost-Friesland. Leeuwarden, Miedema, 1973. Fryske Akademy 439, 27 pp.

EUR 6,00


43297 Mol, J.A. Zorgen voor zekerheid. Studies over Friese testamenten in de vijftiende en zestiende eeuw. Ljouwert, Fryske Akademy, 1995. Fryske Akademy 779. 39 ill, 294 pp - linnen.

EUR 30,00


13091 Molen, H. van der Geschiedenis van de Friese landbouw 1945-1980. De ontwikkeling van de Friese landbouw op technisch en bedrijfsekonomisch gebied in het tijdvak 1945-1980. Leeuwarden, Friese Maatschappij van Landbouw, 1983. ill, 291 pp - hardcover, stofomslag.

EUR 15,00


2576 Molen, S.J. van der Het Friesche boerenhuis. Assen, Van Gorcum, 1943. 60 ill, uitslaand kaartje, 160 pp - halflinnen.

EUR 18,50


3194 Molen, S.J. van der De klokkestoelen van het Noordererf. Dokumentaire van een landelijke bouwkunst. Zutphen, Walburg, 1978. 142p.

EUR 16,00


3379 Molen, S.J. van der; Vogt, P. Stinzen, Borgen en Havezaten van het Noordererf. Zutphen, Walburg, 1978. 83 afb, 158 pp - hardcover, stofomslag.

EUR 8,50


4065 Molen, S.J. van der Langs Frieslands oude boerderijen. Baarn, Bosch & Keuning, 1974. 167 pp - paperback.

EUR 8,50


6845 Molen, S.J. van der Rondom het Allardsoog. Leeuwarden, Friese Pers Boekerij, 1981. In '57 verschebeb onder de titek 'Onder Allards klokslag', 82p.

EUR 8,50


8324 Molen, S.J. van der Terschelling. Van noordsvaarder tot bosplaat. Haren, Knoop & Niemeijer, 1971. Triangelreeks, 2e dr, 107 pp.

EUR 7,50


9861 Molen, S.J. van der Het Fries kostuum en de streekdrachten van Hindeloopen, Ameland en Terschelling. Augustinusga, Lykele Jansma, 1987. vele ill, 110 pp.

EUR 45,00


10891 Molen, S.J. van der De hindelooper woonkultuur. Interieur en klederdracht in het licht der archiven. Bolsward, Osinga, 1967. Fryske Akademy 296, 13 afb, 99 pp.

EUR 12,50


12101 Molen, S.J. van der; Vogt, P. Romaanse kerken van het Noordererf. Zutphen, Walburg Pers, 1981. 100 ill, 176 pp - kunstleer, stofomslag.

EUR 15,00


13657 Molen, S.J. van der Uileborden. Drachten / Leeuwarden, Friese Pers Boekerij, 1981. foto's van Paul Vogt, 128 pp.

EUR 10,00


13685 Molen, S.J. van der Goud in de golven. De ware geschiedenis vam de 'Lutine'. 's Gravenhage / Rotterdam, Nijgh & Van Ditmar. ill + 3 platen, 200 pp - linnen.

EUR 10,00


27839 Molen, S.J. van der Profiel van een waterland. De oude Friese watersteden. Bussum, de Boer Maritiem, 1974. Vele ill, 96 pp - linnen, stofomslag.

EUR 7,50


30325 Molen, S.J. van der Friesland monumentaal. In takomst foar ús forline. Leeuwarden, de Tille, 1975. Fryske Akademy 482. Vele foto's van Paul Vogt, 200 pp - linnen, stofomslag.

EUR 7,50


31527 Molen, S.J. van der Profiel van een waterland. De oude Friese watersteden. Bussum, De Boer Maritiem, 1974. Vele ill, 96 pp - linnen, stofomslag.

EUR 8,50


36537 Molen, S.J. van der; Mulder, J.A,. Dorpstimmerman of stadsarchitect? Notities bij enige Friese boerderij-ontwerpen uit de 19de eeuw. Arnhem, SHBO, 1980. SHBO-Monografieën 3. 21 ill, 48 pp - softcover.

EUR 8,50


37062 Molen, S.J. van der De Rat te IJlst. Een houtzaagmolen herrees. Gemeente IJlst, 1978. 6 pp plus ill - softcover, geniet.

EUR 6,00


37071 Molen, S.J. van der Molens van het Noordererf. Zutphen, Walburg, 1979. Vele foto's van Paul Vogt, kaart, 168 pp - gebonden.

EUR 8,50


38727 Molen, S.J. van der Oanteikeningen oer it Fryske boerehus. Snits, Brandenburgh, 1938. 25 ill, 111 pp - softcover, bibliotheeksticker.

EUR 10,00


43250 Molen, S.J. van der Op 'e souwe - skôgingen fan wurk oer Fryslân. St. Frysk Ynstitút oan de Ryksuniversiteit te Grins, 1981. 180 pp - softcover.

EUR 10,00


43420 Molen, S.J. van der Op eigen manneboet op nammen út. Ljouwert, 1985. Fryske Akademy 645. Enkele ill,153 pp - softcover.

EUR 10,00


40696 Mulder, A. Ald ark. Ljouwert, 1990. Fryske Akademy 727. Vele ekeningen fan Jelle Imkes Klaver, 256 pp - gebonden.

EUR 27,50


38819 Mulder, J.A.; Olst, E.L. van Het Oud-friese langhuis. Een (bijna) verdwenen boerderijvorm. Arnhem, SHBO, 1996. 11 ill, 44 pp - softcover, bibliotheeksticker.

EUR 12,50


25558 Mulder, J.A.; Swierstra, J. Uit het oude Friese akkerbouwbedrijf. Leeuwarden, Fries Genootschap, 1981. Tekeningen, 23 pp - softcover, oblong.

EUR 10,00


38994 Mulder, J.A. Boerderijen rond Leeuwarden. Een momentopname van het platteland bij de stad. Leeuwarden, Princessehof, 1988. met foto's van Paul Vogt, 46 pp - softcover.

EUR 9,00


3359 Mulder-Radetzky, R.L.P.; Vries, B.H. de 'Groot Terhorne' te Beetgum. 'Een der schoonste buitengoederen van dit gewest'. Alphen a/d Rijn, Canaletto, 1984. 116 pp.

EUR 12,50


36093 Mulder-Radetzky, R.; Vries, B. de Landgoedboerderijen van Oranjewoud. Heerenveen, Museum Willem van Haren, 2005. Vele ill, 131 pp - softcover, bibliotheeksticker.

EUR 22,50


43648 Muller, N.H. (griffier) Notulen van het verhandelde in de buitengewone en eerste gewone zitting der Staten van Friesland van het jaar 1946. Leeuwarden, Cooperatieve handelsdrukkerij, 1946. Quarto linnen.

EUR 20,00


32034 Nick, K.J. e.a. Moorregeneration im Leegmoor/Emsland nach Schwarztorfabbau und wiederverässung. Bonn, Bundesamt für naturschutz, 2001. Abb, 204 S. - softcover.

EUR 15,00


41693 Nienes, A.P. e.a. Fryslân 500 (1498-1998). Vijf eeuwen provinciaal bestuur. Leeuwarden, Friese Pers Boekerij, 1998. vele ill, 144 pp - hardcover.

EUR 10,00


28501 Nienhuis, J. Strijd aan het wad. Arnhem, Van Loghum Slaterus, 1949. 338 pp - linnen.

EUR 8,50


16262 Nieuwland, P. e.a. Repertorium van familienamen in 1811-1812 in Friesland aangenomen of bevestigd. Deel 1 t/m 5. Ljouwert, 1977 -1980. Fryske Akademy 521, 536, 554, 662en 574. Achtkarspelen t/m Opsterland.

EUR 50,00


15805 Norden-Shamier, M.; Oudsten, A. den (red.) De hemel is gestegen of de aarde is gedaald. Franeker, Museum 't Coopmanshûs / Planetarium, [1981]. ill, 93 pp.

EUR 14,50


44391 Nouta, R. Dijken en zeedijksters. Kollum, Banda, 2002. 158 afb, 256 pp - hardcover.

EUR 10,00


29230 Nouta, R. Het Engwierumer polderhuisje en zijn bewoners. Lollum, Banda, 1997. Vierde (verm.) druk. Los kaartje, 72 afb, 108 pp - hardcover.

EUR 7,50


14259 Obreen, H.T. Makkum en de westkust van Friesland. Boalsert, Osinga, 1965. enkele ill, 96 pp.

EUR 12,50


39046 Olst, E.L. van Landelijke bouwkunst Friessland. Arnhem, SHBO, 2006. 47 grote bladen in kartonnen map, ringband.

EUR 30,00


42500 Ommen, E. van; Dijksterhuism K. De kiekendieven van het Oldambt. Utrecht, KNNV, 2004. Vele ill, 112 pp - hardcover.

EUR 22,50


41916 Oosterwijk, T.H. Honderd jaar zuivelindustrie in Oosterwolde. De Zuid-Oost Hoek, 1989. ill, 177 pp - gedecoreerd hardcover.

EUR 10,00


44253 Oppewal, T. e.a. Zolang de wind van de wolken waait. Geschiedenis van de Friese literatuur. Amsterdam, Bert Bakker, 2006. ill, 399 pp - linnen, stofomslag.

EUR 17,50


11770 Os, H.W. van H.N. Werkman. Groningen, Niemeijer, 1965. Uitgegeven t.g.v. de Werkmantentoonstelling in het Instituut vor Kunstgeschiedenis, 46 afb (enkele in kleur), 62 pp - lichte vochtschade.

EUR 22,50


10423 Os, H.W. van Wobbe Alkema en de Groninger schilderkunst. Groningen, Wolters Noordhof / Bouma's Boekhuis, 1978.

EUR 22,50


33286 Osinga, A. Het fokken van het Friese paard. Gytsjerk, 2000. ill, 132 pp - softcover.

EUR 30,00


35054 Overbeek, R. Blauwestad. Fotoboek. 2009. z.p. - oblong, hardcover.

EUR 9,00


30592 Overzicht van de huurprijzen en lasten, voorzoover hiervan melding wordt gemaakt in de jaarrekeningen 1790-1894 van de 25 zathen en landen, boerenplaatsen, tpoebehoorende aan het St. Anthony-Gasthuis te Leeuwarden. Leeuwarden, Coöperatieve handelsdrukkerij, 1895. Niet in den handel.

EUR 20,00


32730 Panhuijs, van; Laan, A. van der Mededeeling van het belangrijke dat met opzigt tot de runderpest in 1867 in de provincie Friesland is voorgevallen. Leeuwarden, Provinciale Drukkerij van H. de Groot / Gedeputeerde Staten, 1867. 13 pp plus uitslaande staat - orig. omslag.

EUR 7,00


37914 Paping, R. Voor een handvol stuivers. Werken, verdienen en besteden: de levensstandaard van boeren, arbeiders en middenstanders op de Groninger klei, 1770-1860. Groningen, NAHI, 1995. 77 afb, 535 pp - gebonden.

EUR 18,50


36673 Pastoor, M.J.C. Rijksmonumenten in de gemeente Bedum. Bedum, Profiel, 2002. 49 ill, 71 pp - softcover.

EUR 7,50


3618 Pathuis, A. Groninger gedenkwaardigheden. Teksten, wapens en huismerken van 1298-1814. Assen/Amsterdam, Van Gorcum, 1977. ill, 1079 pp - linnen, stofomslag.

EUR 32,50


42211 Piers, D.A. (red.) Jubileum-uitgave van de Landbouwcourant voor de Veenkoloniën en Omliggende Streken. Officieel orgaan van de Veenkoloniale Boerenbond. Wildervank, de Noord-Ooster, 1953. Honderd jaar Landbouwverenigingsleven, vijftig jaar Veenkoloniale Boerenbond. Ill, advertenties, 85 pp - softcover.

EUR 17,50


30543 Pieter Gillis Meijers. De Zeeuwse Groninger. Groninger Maatschappij van Landbouw, 1956. ill, 30 pp.

EUR 7,50


36808 Pietersen, L. Skûtsjesilen. Drachten, Laverman, 1965. ill, 110 pp - With a summary in English.

EUR 7,50


40333 Ploeg, D.T.E. van der Op planten net utsjoen. Ljouwert, Fryske Akademy, 1996. Fryske Akademy 819, Ill, 160 pp - hardcover.

EUR 10,00


36008 Ploeg, W.H. van der (red.) Van Klooster en Karspel. Van Ter Apel tot Sellingen. Rabobank Ter Apel-Sellingen, 1981. Vele ill, 192 pp - hardcover.

EUR 12,50


14751 Poortinga, Y. De ring fan it ljocht. Fryske folksforhalen. Baarn / Ljouwert, Bosch & Leuning / De Tille. Fryske Akademy 491enkele ill, 416 pp - linnen, stofomslag.

EUR 17,50


3237 Popta, IJ.A. van Adelijk bloed. De preferente F.R.S. stieren. Akkrum - Maarssen, U. Twijnstra's Oliefabrieken, 1962. Album met 85 gekleurde plaatjes. De van 1910 t/m 1962 in Friesland preferent verklaarde stamboekstieren. 181pp - linnen.

EUR 30,00


31955 Post-Beuckers, L. Land en volk van Gaast en Klif. Laren, A.G. Schoonderbeek, 1947. Met foto's, 156 pp - hardcover, hoekjes stofomslag beschadigd.

EUR 10,00


2434 Postma, H. Hydrography of the Dutch Wadden sea. A study of the relations between water movement, the transport of suspended materials and the production of organic matter. Groningen, 1954. Dissertation RUG, 106 pp.

EUR 8,00


30770 Postma, O. [-1 De Friesche kleihoeve. Bijdrage tot de geschiedenis van den cultuurgrond vooral in Friesland en Groningen. Leeuwarden, Noord-Nederlandsche Boekhandel, 1934. 200 pp en 14 kaarten - softcover.

EUR 17,50


30761 Postma, O. De Fryske Boerkerij en it boerelibben yn de 16e en 17e ieu. Snits, Brandenburgh, 1937. Frisia Rige 5. 61 pp - met enkele aantekeningen.

EUR 10,00


1823 Priester, P. A.A.G. Bijdragen 31. De economische ontwikkeling van de landbouw in Groningen 1800-1910. een kwalitatieve en kwantitatieve analyse. Wageningen, Agrarische Geschiedenis, LUW, 1991. 639 pp.

EUR 20,00


1804 Priester, P.R. De economische ontwikkeling van de landbouw in Groningen. 1800-1910. Wageningen, LUW, 1991. Proefschrift, 639 pp - softcover.

EUR 20,00


36065 Priisfraech Fryske pleats mei foarien. Programma. Fryske Akademy, 1942. 11pp - softcover.

EUR 8,50


16217 Prins-Schimmel, M.A. Het stadhuis van Franker. Bouwhistorisch overzicht vanaf 1591 tot 1981. Gemeente Franeker, 1981. Met verslag restauratie1979-1981 door S. Algra.

EUR 8,50


6211 Ranitz, S.M.S. de Boom en struik in Groningerland. Groningen / Batavia, Wolters, 1947. ills, 57 pp.

EUR 17,50


24527 Rauwerda, A.; Akker, K.J. v.d. Omzetting van eenzijdige greidebedrijven in gemengde bedrijven. Leeuwarden, Meijer & Schaafsma, 1917. Bekroond antwoord op de prijsvraag van Gedeputeerde Staten van Friesland, 142 pp.

EUR 17,50


39909 Reeskamp jr., G.A. De regenfluiter. E9en beschrijving van de Ger/Gon-Travels. Arnhem, Umgar, 1992. 378 pp - paperback.

EUR 8,50


33106 Reimers, H. Frisiesche Papsturkunden aus dem Vatikanischen Archive zu Rom. Leeuwarden, Meijer & Schaafsma, 1908.

EUR 30,00


13763 Reinders, H.R. Dóórvliegen koetsier! Eelde, geschiedenis van een regionale luchthaven. Den Haag, Omniboek, z.j. vele ill, 144 pp.

EUR 8,50


4581 Reinke, J. Botanisch-Geologische Streifzüge aus den Küsten des Herzogtums Schleswig. Kiel, Schmidt & Klaunig, 1903. 257 Abb, 157p.

EUR 46,00


3127 Reitsma, G.G. Zoölogisch onderzoek der Nederlandse terpen. Tweede gedeelte. Het varken. Wageningen, LEB-fonds, 1935. 55 tabellen, 90 figuren, 54p.

EUR 13,61


6839 Reker, S. (red) Jon Sonius Swaagman's commentatio over het Groninger dialect (1827). Groningen, RUG, 2002. 159p.

EUR 20,00


11090 Renting, H.; Bruin, R. de, Pohlmann, E. Bruggen bouwen. Een integrale aanpak van landbouw, milieu, natuur en landschap in Eastermar's Lânsdouwe. Wageningen, LUW, 1994. Studies van Landbouw en platteland 16, 114 pp.

EUR 7,00


13828 Rienks, K.B. e.a. Ora et Bibe. Honder jaar geschiedenis van een studentenvereniging. R.K.S.V. Albertus Magnus 1896-1996. Utrecht, Brouwer, 1997. vele ill, 296 pp - linnen, stofomslag.

EUR 22,50


41345 Rienks-Wallinga (rymkes) Hwet Muskebiis en Kibichyntsje bilibben. Ljouwert, Eisma, z.j. Printsjes fen C.Th. Rotman, 56 pp - orig. softcover, oblong, gebruikt.

EUR 10,00


19993 Rietema, S.P.; Maschhaupt Bijdragen tot de kennis van de provincie Groningen en omgelegen streken. Groningen, Wolters, 1923. Vanwege het Natuurkundig Genootschap te Groningen uitgegeven door het Centraal Bureau voor de Kennis van de proncie Groningen en omgelegen streken. Nieuwe Reeks, eerste stuk (4 platen, 45 pp) en tweede stuk (76 pp en grote kaart).

EUR 20,00


16566 Rijkers, R.H.B. e.a. Geologische Atlas van de diepe ondergrond van Nederland. Kaartvblad V. Sneek - Zwolle. Haarlem, RGD, 1993. Twee delen: tekst, 126 pp + 18 kaarten in mapje - samen in hoes.

EUR 20,00


41434 Ritzema van Ikema, K.J. Ommelander geslachten. Het nageslacht van Jacob Sijbolts, landbouwer te Warffum, en Geertruid Cornelis'. Westernieland, 1958/1969. Tweede druk. Drie delen. ill, 1861 pp plus index (292 pp) - linnen, keurig.

EUR 675,00


29894 Roersma, C.S. Franeker straatnamen. Zaltbommel, Europese Bibliotheek, 1980. ill, 144 pp.

EUR 7,50


39253 Roodhuyzen, Th. De Admiraliteit van Friesland. Harlingen, Het Hannemahuis, 2003. ill, 55 pp - softcover.

EUR 7,00


23833 Roosenschoon, C.F. Bakens in de tijdstroom. Een kenschets van de Bond van coöperatieve zuivelfabrieken in Friesland. 1972. bij het 75-jarig bestaan, ill, 06 pp - softcover.

EUR 10,00


35131 Rossum, F. van Van Lauwerszee tot Dollard tou. 125 waterstaatkundig beheer van stad en ommelanden door de Provinciale Waterstaat. Provincie Groningen, 1990. ill, kaartjes, 135 pp - hardcover.

EUR 10,00


18080 Ruige, K.I. (vw.) Terschelling... 't stiyper wyfke. Ze staan er bij honderden. 1974. Terschelling Reeks 4, vele ill, 72 pp.

EUR 8,50


39477 Runia-Algra, H. In den aap gelogeerd. Brieven van Hendrik Algra geschreven vanuit gijzelaarskamp Beekvliet Sint Michielsgestel 1942-1943. Leeuwarden, Frysk en Frij, 2002. 415 pp - linnen, stofomslag.

EUR 15,00


15169 Santema, O.; Ypma, Y.N. (red.) Skiednis fan Menameradiel. Ljouwert, Fryske Akademy, 1972. ill, 508 pp - linnen.

EUR 14,50


16204 Santema, O. Bibliografy fan Wunseradiel. Ljouwert, De Terp, 1969. Fryske Akademy 347 a, 39 pp.

EUR 7,50


15850 Schaaf, Y. Laarzen op De Lange Pijp. Leeuwarden in de Tweede Wereldoorlog. Franker, Van Wijnen, 1994. Ill, 416 pp - linnen, stofomslag.

EUR 10,00


35209 Schiere, J.C. Moderne boterbereiding. De kubuskarn. Sneek, Pijtersen's Machinehandel, 1944. 46 fig, 168 pp - half linnen.

EUR 8,50


36443 Schipper, W.W. Bijdragen tot de kennis van de provincie Groningen en omgelegen streken. Groningen, Wolters, 1915. Vanwege het Natuurkundig Genootschap te Groningen uitgegeven door het Centraal Bureau voor de Kennis van de proncie Groningen en omgelegen streken. Deel II. Vierde stuk. pp 245 -305. Grote uitslaande kaart - softcover.

EUR 15,00


36835 Schoorl, F.F.J. Archeologie en ruimtelijke ordening in Noordoost-Groningen: een moeizame relatie. Amersfoort, ROB, 1987. Nederlandse Archeologische Rapporten 5. 12 foto's, 76 pp - A4, softcover.

EUR 8,50


17290 Schoorl, H. 't Oge. Het Waddeneiland Callensoog onder het bewind van de heren van Brederode en hun erfgenamen, de graven van Holstein-Schaumburg, tot de verkoop aan vier Hollandse heren, ca 1250 - 1614. Dordrecht, Historische Vereniging Holland, 1977. Hollandse Studiën 11. 389 pp.

EUR 17,50


12111 Schortinghuis, D. Van het volk is niets bekend geworden ... Dagboeknotities van Guitjke Klaassen van Dijk. Voogd van Rottum 1865-1908. Groningen, Niemeijer, 1982. ill, 183 pp.

EUR 18,50


26367 Schoustra, F.L. Friesland sportief. Kaatsen, schaatsen, fierljeppen, skutsjesilen. Leeuwarden, Schoustra, 1973. Vele ill, 160 pp - linnen, stofomslag.

EUR 12,50


9345 Schroor, M. Op de loggers. Terschelling en de visserij rond de eeuwwisseling. Buitenpost, Lykele Jansma, 1980. ill, 139 pp.

EUR 37,50


43247 Schuur, J.R.G. Leeuwarden voor 1435. Zutphen, Walburg, 1979. 36 afb, 35 kaartjes, 269 pp - linnen.

EUR 10,00


1822 Schuurman, A.J. A.A.G. Bijdragen 30. Materiële cultuur en levensstijl. Een onderzoek naar de taal der dingen op het Nederlandse platteland in de 19e eeuw: de Zaanstreek, Oost-Groningen, Oost-Brabant. Wageningen, Agrarische Geschiedenis, LUW, 1989. 450 pp - softcover.

EUR 15,00


1844 Schuurman, A.J. Materiële cultuur en levensstijl. Een onderzoek naar de taal der dingen op het Nederlandse platteland in de 19e eeuw: de Zaanstreek, Oost-Groningen, Oost-Brabant. Wageningen, LUW, 1989. Dissertatie WUR, 450 pp - softcover.

EUR 15,00


14308 Seijen, M.A. van (vw) Op reis door Friesland in grootmoeders tijd. De Zuidoosthoek. Leeuwarden, Van Seijen, 1977. 10e druk, vele ill, 165 pp.

EUR 7,50


16149 Seijen, M.A. van (vw) Op reis door Friesland in grootmoeders tijd. De stad Leeuwarden. Leeuwarden, Van Seijen, 1971. 1e druk, vele ill, 167 pp.

EUR 8,50


11088 Siderius, K. (red.) Pastorale visies. Een discussie over natuur en landschap in Noord-Nederland. Groningen, 1994. Noorderbreedte themanummer, ill, 48 pp - softcover.

EUR 8,50


23774 Sierksma, L.J. (coörd.) Fries molenboek. Leeuwarden, De Tille, 1980. Fryske Akademy 578, ill, platen, 131 molens, 264 pp - linnen.

EUR 12,50


17282 Sijbolts, J. Geschiedenis van Vredewold. Leek, Eigen beheer, 1957. Enkele kaartjes, 189 pp - gestencild A4.

EUR 22,50


32728 Simon van der AA, C.M.A. Iets over de vee-sterften in Friesland en de daartegen genomen maatregelen van af 1713 tot heden. Leeuwarden, V. Meursinge, 1849. 84 pp - geen kaftje.

EUR 22,50


14428 Sipma, P. Fryske Nammekunde II. Gaedstikke út de Fryske toponymu. Drachten, Lavermasn, 1966. 196 pp.

EUR 7,50


14429 Sipma, P. Fryske Nammekunde III. Register op I en II. Ljouwert, Fryske Akademy, 1972. Fryske Akademy 418, 93 pp.

EUR 10,00


43230 Sjölin, B. Die 'Fivelgoer' Handschrift. Den Haag, Nijhoff, 1970. Fryske Akademy 374. Oudfriese taal- en rechtsbronnen 12. Zwei Bnde. I. Einleitung und Text, 415 S. II. Register usw., 115 S. - softcover.

EUR 15,00


32206 Slager, H.; Smit, G.F.J. De waarden langs de Friese IJsselmeerkust. Samenhang tussen bodem, hydrologie en vegetatie. Utrecht, KNNV, 1989. Wetenschappelijke mededelingen 294. ill, 43 pp - softcover.

EUR 7,00


4127 Sluis, M.W. van der Aardbevingen in Noord-Nederland. Over bodemdaling en bodemtrilling. Earthquakes in the Northern Netherlands. Soil tremors and soil sinking. Hoogezand, Stubeg, 1989. Groningen. 149 pp - softcover.

EUR 8,50


4128 Sluis, M.W. van der Aardbeving en bodembeweging in kaart. Een nieuw licht op de oorzakelijke samenhang met gaswinning. Earthquakes and soil movement in maps. Hoogezand, Stubeg, 1990. Over aardbevingen Groningen. 134 pp - softcover.

EUR 7,50


17288 Smedes, J.J. De Nieuwe- of Langakkerschans. Geschiedenis van een vesting, grensdorp en zeehaven aan en van de Dollard. Zaltbommel, Europese Bibliotheek, 1975. ill, 302 pp - linnen, stofomslag.

EUR 10,00


6858 Smedes, J.J. Luchtig bladerwerk van 100 jaren middelbaar onderwijs in Hoogezand-Sappermeer. 1968. 161p.

EUR 12,50


30763 Smeding, P. De Fryske túnbou. Ljouwert, Friese Pers Boekerij, 1979. Fryske Akamemy 591. ill. 164 pp - linnen, stofomslag.

EUR 10,00


3321 Smet, L.A.H. de De Groninger veenkoloniën (westelijk deel). Bodemkundige en landbouwkundige onderzoekingen in het kader van de bodemkartering. Wageningen, Pudoc, 1969. De bodemkartering van Nederland 24, 165p + map bijlagen.

EUR 8,00


15324 Soepboer, C. Schiermonnikoog. Zo was het. Hoogeveen, Slingenberg, 2000. 63 pp - schutblad beschreven.

EUR 7,50


11895 Souvenier Sneek. Sneek, VVV. Phototypie van Emrik en Binger, Haarlem. 12 foto's ingeplakt op geschept papier.

EUR 55,00


1795 Spahr van der Hoek, J.J. Geschiedenis van de Friese landbouw. Friesche Maatschappij van Landbouw ter gelegenheid van haar honderdjarig bestaan in 1952. Drachten, Laverman, 1952. 2 dln 686 + 718 pp. Losse bijlage 63 pp.

EUR 40,00


5767 Spahr van der Hoek, J.J. Geschiedenis van de Friese landbouw. Drachten, Friesche Maatschappij van Landbouw/Laverman, 1952. 2 delen: 686 + 718 pp.

EUR 35,00


6799 Spahr van der Hoek, J.J. Samenleven in Friesland. Drie perioden uit de sociale geschiedenis van boeren, burgers en buitenlui. Drachten, Laverman, 1969. Dissertatie RUG. 307 pp - paperback, rug niet netjes.

EUR 10,00


16197 Spahr van der Hoek, J.J.; Ypma, Y.N. Tietjerksteradeel. Bydrage ta de sosiale skiednis fan de Wâlden. Leeuwarden, De Tille, 1978. Fryske Akademy 544. Ill, 384 pp - linnen, stofomslag.

EUR 17,50


38919 Spahr van der Hoek, J.J. Spoaren fen in pleatse-stelsel yn Eastergo (yn 'e 16e ieu). Drachten, Laverman, 1964. Kânboubibleteek 7. Enkele ill, 47 pp - opnieuw ingebonden.

EUR 8,50


43254 Spanninga, H. De blauwe wezen van Leeuwarden. Geschiedenis van het Nieuwe Stadsweeshuis. Leeuwarden, St. Het Nieuwe Stadsweeshuis, 1988. ill, 215 pp - linnen, stofomslag.

EUR 17,50


40120 St. Anthony Gasthuis 1425 - 1925. Leeuwarden, 1925. Met vele foto's, o.a. van de verhuurde boerderijen, waarionder Wilhelmina-Oord. z.p. - sofcover, oblong, vetersluiting.

EUR 125,00


36916 Stamhuis, E. Taikens van Taikens. Karakteristieke Groninger landschappen en dorpsgezichten. Groningen, Stichting 't Grunneger Bouk, 1989. Vele tekeningem, 124 pp - linnen, oblong.

EUR 12,50


29553 Stamperius, H. De Wadden. De mooiste verhalen over de zee en de eilanden. Amsterdam, Contact, 2001. 336 pp - paperback.

EUR 7,50


6851 Starter, J.J. Friesche Lusthof, beplant met Verscheyde Stichtelijke Minneliedekens, Gedichten ende Boertige Kluchten. Amsterdam, Buijten &Schipperheijn / Repro Holland, 1974. Facsimile-herdruk naar Amsterdam, 1621.

EUR 12,50


43218 Steenbeek, D. Teltsjes en Printen fan Warten. Warten, Stifting Warten, 1981. Vele foto's, 62 pp - sodtcover.

EUR 12,50


42829 Steenmeijer-Wielenga, T.J. Sjoerd Spanninga. Samle fersen. Ljouwert, 1992. Fruske Akademy 743. 428 pp - linnen, stofomslag.

EUR 14,50


6852 Steensma, R. Langs de oude Friese kerken. Baarn, Bosch & Keuning. ill, 159 pp.

EUR 8,00


6856 Steenstra, H.W. Geschiedenis van Friesland. Leeuwarden, Van Seijen, [zj]. Herdruk van 1843.

EUR 22,50


42991 Stegenga, W. De Friese koe. Een geschiedenis in woord en beeld. Leeuwarden-Utrecht, Steven Sterk, 2008. Vele foto's, 224 pp - hardcover, oblong.

EUR 12,50


28504 Stel, E. e.a. (red.) Gedenkboek uitgegeven naar aanleiding van het vijf- en tachtigjarig bestaan van de Hogere Burgerschool met 5 jarige cursus sinds 1947 gecombineerd met een Gemeentelijke Gymnasiale afdeling en sedert dien gezamenlijk genoemd Winkler Prins Lyceum te Veendam. 1951. 104 pp - gebonden.

EUR 9,00


36009 Stenvert, R. e.a. Monumenten in Nederland. Frylån. Zeist / Zwolle, Rijksdienst voor de Monumentenzorg / Waanders, 2000. vele ill, 364 pp - linnen, stofomslag, bibliotheeksticker.

EUR 25,00


10942 Stichting Ons Schellingerland Terschelling ... vroeger. West-Terschelling / Terschelling, De Haan / De Vos, z.j. 72 pp.

EUR 5,00


6836 Stratingh, G.A.; Venema, S.A. De Dollard of geschied-, aardrijks- en natuurkundige beschrijving van dezen boezem der Eems. Harlingen / Groningen, Ver. Behoud Waddenzee / Groninger Landschap, 1979. Herdruk van Oomkens, 1855. 333p.

EUR 17,50


4068 Strikwerda, R. Een eeuw Fries stamboekvee. Leeuwarden, Het Friesch Rundveestamboek, 1979. ill, 399 pp.

EUR 32,50


12099 Stroinck, A.F. Groninger Maatschappij van Landbouw 1937-1987. Kroniek over 50 jaar. Groninger Maatschappij van Landbouw, 1987. ill, 432 pp - gebonden.

EUR 12,50


8305 Struyk, R. Terschelling. Zwerven over het eiland. West-Terschelling, De Haan, [z.j.]. 32 pp.

EUR 5,00


14228 Tammeling, B. Groningen. 950 jaar op weg naar 2000. Groningen, Wolters Noordhoff / Egbert Fortsen, 1990. vele fvan Jan Heuff, 159 pp - linnem stofomslag.

EUR 14,50


6861 Tammeling, B.P. Honderdvijenzeventig jaar AZG. Geschiedenis en voorgeschiedenis van het academisch ziekenhuis Groningen. Groningen, AZG, 1978. 304p.

EUR 12,50


14748 Tamminga, D.A. Op'e taelhelling. Losse trochsneden fan Frysk taelliben. Boalsert, A.J. Osinga, 1963-1973. Fryske Akademy 227 en430. 310 en 270 pp - linnen, stofomslag.

EUR 17,50


3155 Tanis, J.J.C. De vogels van Terschelling. Overzicht van alle op het eiland waargenomen soorten. Leeuwarden, Fryske Akademy, 1963. 159p + tabellen.

EUR 13,00


17079 Terpstra, S. Uit Friesland's volksleven. Een keuze uit het werk van Waling Dijkstra. Leeuwarden, Interboek. ill, 131 pp.

EUR 7,00


1839 Terpstra. P Honderd jaar Friese landbouw. De zeventiger jaren van de 19e eeuw tot die van de 20e eeuw. Van Seijen. ill, 398 pp.

EUR 7,50


8082 Terpstra. P Opkomst en strijd van de arbeidersbeweging in Friesland. Leeuwarden, Van Seijen, [z.j.]. ill, 598 pp.

EUR 20,00


26818 Tersteeg, J. (red.) De levensschets van Geert Reinders 1737 - 1815. Historische Vereniging Winsum - Obergum. Werkgroep 'Winsumer schrijvers en schrijfsters', ill, 2 ingeplakte foto's, 120 [[ - softcover.

EUR 20,00


6244 Theissen, J.S. Voor vrijheydt ende vaderlandt. Stad en lande in 1672. Groningen - Den Haag, Wolters, 1922. 178p.

EUR 35,00


37135 Tichelaar, P.J. Friese platen. Schilderijen in faïence. Leeuwarden, Museum het Princessehof, 1989. 90 ill, 60 pp - softcover.

EUR 7,50


23848 Tiktak, A. Alles electrisch. Over de elektriciteitsvoorziening in de Groninger Veenkoloniën. Scheemda, Meinders, 1995. ill, 88 pp - softcover.

EUR 8,50


3091 Tjepkema, K. Dat is 't kondensfabryk. Een halve eeuw coöperatieve condensindustrie in Friesland. CCF, 1963. Bij 50-jarig bestaan CC Friesland, 276 pp.

EUR 12,50


5511 Tjepkema, K. Hoe boeren het bolwerken. De Friese Landbouwcoöperatie 1945-1985. Leeuwarden, Inst. voor Landbouwcoöperatie in Friesland, 1986. 272p.

EUR 14,00


29585 Tuin, B.; Venema, F. Groningen op recept. Twee eeuwen farmacie. Groningen, Apotheek Venema, 1982. Vele ill, 183 pp - linnen, stofomslag.

EUR 9,00


6850 Uden Masman, H. De Friezen bûten Fryslân Bitinkingsboek by it 25-jierrich bistean fan it "Boun fan Fryske Selskippen bûten Fryslân" 1923-1948. Snits, Brandenburgh, 1948. 160p.

EUR 15,00


38741 Vaart, J.H.P. van der Boerderijen en platteland in verandering. Een onderzoek naar herbestemming van boerderijen in Friesland. Leeuwarden, Fryske Akademy 874, 1999. Dissertatie KUN. 20 afb, 222 pp - softcover.

EUR 12,50


43649 Vaart, J.H.P. van der Och, alles feroaret, wy ek. In ûndersyk nei de ynfloed fan it provinsjaal romtlike oarderingsbelied op in wêzenlik ûnderdiel fan it kultuerpatroan yn Fryslân: It doarp. Ljouwert, 1988. Frysker Akademy 689. 259 pp - paperback.

EUR 10,00


25308 Veen Czn., B. van der Groninger molenboek. Groningen, Wolters Noordhoff / Bouma's Boekhuis, 1981. Zeer vele ill, 270 pp, 2 uitslaande kaarten - linnen, stofomslag.

EUR 40,00


4202 Veen, H. van der Boeren op toegemaakte grond; geschiedenis van de veenkoloniale landbouw. Groningen, Van Dijk en Foorthuis REGIO PRoject, 1992. ill, 119 pp - hardcover.

EUR 16,50


11440 Veen, H. van der Op schoenen en klompen. Honderd jaar werken in Noordoost Nederland. Van Gorcum, Stichting Groninger Historische Publikaties, Assen / Maastricht. Tekeningen Geert Schreuder, 106 pp.

EUR 6,50


42196 Veen, I. van der; Kleine, J. Gezichten van het Oldambt. Werken aan een leefbaar platteland. Groningen, 1998. ill, 48 pp - hardcover.

EUR 7,50


6838 Ven, D.J. van der De peerdenhemel. Van Zuudlaordermaark en Groningen als paardenstad. Bergen (nh), Gesto, [zj]. vele ill, 196 pp - softcover.

EUR 7,50


38056 Ven, D.J. van der Friese volksgebruiken weerspiegeld in Europese folklore. Bergen, Gesto, 1970. ill, 395 pp - linnen.

EUR 10,00


12180 Verbeek, K. Broekbeslag. De geschiedenis van de broeklanden in de voormalige gemeente Oldemarkt. Haaksbergen, Historische Vereniging IJsselham, 2000. kaarten en ill, 180 pp - hardcover.

EUR 8,50


43298 Verhoeven, G.; Mol, J.A. Friese testamenten tot 1550. Ljouwert, Fryske Akademy, 1994. Fryske Akademy 778. 664 pp - linnen.

EUR 35,00


19565 Verzamelalbum van plaatjes der schoonste plekjes van ons land. Amsterdam, Philips Reclamehandel. Album, Aangeboden door Plantinga's drogisterij, Leeuwarden. 80 ingeplakte plaatjes, compleet, prima staat.

EUR 45,00


30892 Vis, D. De Johannes Kerkhoven Polder. Een episode uit de herovering van de Dollard. Hoorn, West Friesland, 1952. Enige ill. en foto's, 253 pp - linnen.

EUR 35,00


38126 Visser, G. De bosplaat. Terschellingers scheppen Europees natuurreservaat. Assen, Van Gorcum, 1994. ill, 144 pp - hardcover.

EUR 12,50


43323 Visser, J.; Plaat, G.N. van der Gloria Parendi. Dagboeken van Willem Frederik, stadhouder van Friesland, Groningen en Drenthe. 1643-1649, 1651-1654. Den Haag, Nederlands Historisch Genootschap, 1995. 842 pp - linnen, stofomslag.

EUR 60,00


28044 Visser, M.A.J. e.a. De landbouw in Noord-Groningen. 's-Gravenhage, LEI, 1959. Deelrapport, 95 pp - gestencild A4.

EUR 8,50


38631 Visser, S. (sam.) Het Friese landschap. Gezien door 20 hedebndaagse kunstenaars. Harlingen, Galerie De Vis, 1986. Vele platen, 88 pp - softcover.

EUR 8,50


8420 Vlis, J.A. van der Tragedie op Texel. 6 - 26 april van het jaar 1945. Een ooggetuigeverslag van de opstand der Georgiërs in april 1945. Amsterdam, Becht, 1945. 8 foto's, 2 kaartjes en 3 tekeningen van Roelof Torens, 107 pp (18de tot 21ste duizendtal).

EUR 7,50


38784 Vollmer, M. e.a. (ed.) Lancewad. Landscape and cultural heritage in the Wadden Sea region. 2001. Wadden Sea Eco System 12. Many ill, 22 folding maps, 336 pp - softcover.

EUR 45,00


7690 Voor hen die vielen. Herdenking van de gevallen strijders, gehouden op woensdag 12 september 1945. Ver. Friesland '40- '45, district Leeuwarden, 1945. ill, [z.p.].

EUR 10,00


1862 Vries, H. de Landbouw en bevolking tijdens de agrarische depressie in Friesland (1878-1895). Wageningen, Veenman, 1971. Vereniging voor Landbouwgeschiedenis dl. 7. 225 pp - softcover.

EUR 14,50


5569 Vries, J. de Sa buorke de C.A.F. Driekwart eeuw aan- en verkoopcoöperatie in Friesland. Nijmegen, CAF/Thieme, 1971. 236p.

EUR 10,00


16282 Vries, K. de (vz.) Philologia Frisica. Anno 1978. Lezingen en neipetearen fan it 8de Fryske filologekongres. Oktober 1978. Tussen Frysk en Nederlansk. Ljouwert, 1978. Fryske Akademy 569, 194 pp.

EUR 14,50


10909 Vries, K. de; Winsemius, J.P. De Allerheiligenvloed van 1570. Leeuwarden, Miedema, 1970. Fryske Akademy 385, ill, 144 pp - linnen, stofomslag.

EUR 17,50


43241 Vries, Oe. de Naar ploeg en koestal vluchtte uw taal. De verdringing van het Fries als schrijftaal door het Nederlands (tot 1580). Leeuwarden, Fryske Akademy, 1993. Fryske Akademy 772. 261 pp - softcover.

EUR 17,50


4514 Vries, V. de Vegetatiestudie op de westpunt van Vlieland. Noorduyn, Gorinchem, 1961. Proefschrift UvA, 187 pp - softover.

EUR 15,00


23841 Vries, W.J. de Gereglementeerde golven. De hervorming van het Groningse waterschapsbestel na de grondwet van 1848 en de reglementering van dit nieuwe beleid tot de waterschapswet van 1992. Groningen, Regio-PRoject, 1999. ill, 160 pp - softcover.

EUR 12,50


31876 Vries, W.J. de Gereglementeerde golven. De hervorming van het Groningse waterschapsbestel na de grondwet van 1848 en de reglementering van dit nieuwe bestel tot de waterschapswet van 1992. Groningen, Regio-PRoject, 1999. ill, 160 pp - softcover.

EUR 9,00


6662 Vrieze, P.L. de Tuinkoepels en tuinhuizen in de provincie Groningen. Groningen, Dijkstra Niemeyer, 1986. 62p.

EUR 15,00


24169 Vroege, B. e.a. Groningen in foto's A-Z. Paradox, 1997. Vele ill. in kleur, n.p. - softcover.

EUR 12,50


9325 Vroom, U.E.E. Vracht- en vissersschepen van Eeltjebaas en Aukebaas. Weesp, De Boer Maritiem, [z.j.]. fotografische herdruk van 'Uit de Peperbus'1968, 39 afb, 79 pp.

EUR 9,00


10552 Wal, T. van der Op zoek naar een nieuwe vrijheid. Een kwart eeuw arbeidersbeweging in Friesland 1870 - 1895. Leeuwarden, Fryske Akademy, 1972. Fryske Akademy 410, 435 pp.

EUR 9,00


40479 Waling Dijkstra (bew.) Friesch woordenboek (Lexicon Frisicum). Leeuwarden, Meijer & Schaafsma, 1900. Vier delen. 545, 398, 524 en 459 pp - leren ruggen.

EUR 100,00


42217 Walstra, B.; Fatah-Black, K. Schipper in het cachot. Het journaal van Wijze Gerbens Hellinga 1794 - 1795. Leeuwarden, Penn, 2009. ill, 144 pp - softcover.

EUR 17,50


41816 Wander, B. Het Oldambter boerenbedrijf 1800 - 1920. Literatuurrapport. Arnhem, Nederlands Openluchtmuseum, 1977. 37 pp plus die bijlagen (gwassen, werktuigen, terminologie) - Softcover A4.

EUR 10,00


43226 Waterbolk, E.H. Twee eeuwen Friese geschiedschrijving. Opkomst, bloei en verval van de Friese historiografie in de zestiende en zeventiende eeuw. Groningen, Wolters, 1952. Dissertatie RUG. 266 pp - softcpver.

EUR 27,50


44477 Waterbolk, E.H. Proeven van Lieuwe van Aitzema 1600-1669. Leeuwarden, Fryske Akademy, 1970. Fryske Akademy 387. 187 pp.

EUR 10,00


38662 Weerden, J.S. van De Westpolder. De geschiedenis van een waddenpolder en zijn ingelanden. Waterschap 'De Westpolder"(Gr.), 1960. ill, 306 pp en 72 pp 'aanvulling 1960-1976' - linnen.

EUR 45,00


27796 Wegener Sleewyk, R.; Lok, E.; Blom, G. SKS skûtsjesilen. Schippers, kommissies, skûtsjes en wedstrijden van de Sintrale Kommisje Skûtsjesilen. Leeuwarden, Hedeby Publishing, 1995. Vele ill, 232 pp - gebonden.

EUR 14,50


42546 Wegwijzer voor de binnenscheepvaart. Noordoostelijk Nederland. Deel I. Rjkswaterstaat, 1939. 3e druk. Boek (653 pp + 23 deelkaarten, linnen) plus aparte map met 5 overzichtskaarten.

EUR 35,00


3274 Werkgroep Waddengebied Natuur en natuurwetenschap in het Waddengebied en de plannen tot aanleg van dammen naar Ameland. Arnhem, KNAW, 1968. 1 kaart, 51 pp.

EUR 8,50


43156 Werkman, F. Herinneringen aan mijn vader Hendrik Nicolaas Werkman. Groningen, Egbert Forsten, 1994. vele ill, 128 pp - paperback.

EUR 10,00


14201 Werners, J. e.a. (red.) 1913 - 1953 Demeter. Groningen, 1953. t.g.v. het achtste lustrum van de Vereniging van Leerlingen van de Rijks Middelbare Landbouschool te Groningen, enkele ill, 140 pp - linnen.

EUR 10,00


43370 Westendorp. N. Jaarboek van en voor de Provincie Groningen, ten gebruikte dier genen, welke de geschiedenis dezer provincie geheel wenschen over te zien. Groningen, Foresta, 1974. Facsimile-herdruk van van 1829/1832. Twee banden, 370 plus 688 pp - linnen, stofomslag.

EUR 20,00


39303 Westhof, V.; Brouwer, G.A. Rapport inzake de natuurwetenschappelijke betekenis van het staatsnatuurmonument De Boschplaat op Terschelling. Amsterdam, Contactcommissie voor Natuur- en Landschapsbescherming, 1951. 39 pp plus kaartjes - geniet, softcover.

EUR 17,50


3621 Westhoff, V. The vegetation of dunes and salt marshes on the Dutch islands of Terschelling, Vlieland and Texel. 's Gravenhage, Van der Horst, 1947. Proefschrift RUG, 131 pp - softcover.

EUR 22,50


4084 Westra, E. Kerk voor Jap Rap en zijn maat. Groningen, Niemeijer, 1983. 240p.

EUR 18,00


3369 Wielen, H.G.W. van der Een Friesche landbouw-veenkolonie. Bevolkingsstudies van de gemeente Opsterland. Amsterdam, Centen, 1930. Dissertatie UvA, 8 garfieken, 1 kaart, 146 pp - softcover.

EUR 17,50


43646 Wierdsma, P. Verhandeling over het stemrecht in Friesland. Leeuwarden, H. Post, 1792. 244 pp - halflinnen, gemarmerd.

EUR 175,00


1854 Wiersma, J.P. Erf en wereld. Over de agrarische toestand in Friesland na 1870, de doorbraak van de coöperatieve gedachte, de opkomst van de Friese landbouwcoö. Drachten, Laverman, 1959. 364 pp - linnen, stofomslag.

EUR 12,50


17136 Wiersma, J.P. Groningen-Drenthe in den opgang. Propaganda-uitgave voor Groningen en Drenthe. [1943]. ill, 410 pp - opnieuw ingebonden.

EUR 22,50


37150 Wiersma, J.P. Zwerven door Friesland. Het land der wijde meren. Assen, Van Gorcum, 1963. enige ill,. en muziek, uitslaande overzichtskaart, 71 pp - orig. softcver.

EUR 8,50


14178 Wijk, P.P. Een Oldambster bedrijf in 1970. Den Haag, LEI, 1960. Bedrijfseconomische Mededelingen 34, enkele ill, 91 pp.

EUR 10,00


17080 Wijnand, Joh. Chr. Gedenkschrift uitgegeven door de N.V. Douwe Egberts tabaksfabrieken koffiebranderijen theehandel. Joure en Utrecht 1753 - 1928. Sneek, Flach, 1928. Gekleurde prent Joure, ill. van Herman Moerkerk, 48 pp.

EUR 40,00


43652 Wijngaarden, B. van de Wergeaster bakkers. Ljouwert, Ljouwert, 1970. Fryske Akademy 375. ill, 142 pp - softcover.

EUR 7,50


39014 Wijnja, G.D. Langs oude Friese windmolens. Wommels, De Fryske Mole, 1977. 150 foto's en ansichten.

EUR 7,50


25542 Wilkens, J.N. e.a. Geschiedenis van K & J. Wilkens 1823 - 1948. Veendam, 1948. ill, 68 pp - linnen.

EUR 30,00


30771 Winter, P.J. van; Slicher van Bath, B.H. (vw) Een vergeten schepping van Koning Willem I. De Maatschappij van Landeigenaren en vast beklemde Meijers in de provincie Groningen. Amsterdam, No0ord-Hollandsche Uitgevers Maatschappij / KNAW, 1949. 105 pp - softcover.

EUR 9,00


43141 Winter, P.J. van De lijsten der hoogstaangeslagenen in het departement van de Westereems. 's-Gravenhage, Nijhoff, 1951/1955. NEHA 12.. Twee delen, 740 pp - gedec. linnen.

EUR 50,00


43304 Winter, P.J. van De Westindische Compagnie ter kamer Stad en lande. 's-Gravenhage, Nijhoff, 1978. Werken Neha 15. 280 pp - softcover.

EUR 15,00


10730 Witsen Elias, J.W.J.; Kooij, J.; Mensonides, H.M. Honderd jaar 'Leeuwarder Onderlinge' 1850 - 1950. Gedenkboek. Leeuwarden, 1950. Waarin opgenomen de geschiedenis der Leeuwarder brandweer, ill. van J. Hallema, 139 pp.

EUR 10,00


2445 Wolff, W.J. (ed) Proceedings of the Conference of Wadden Sea Experts held at the Island of Schiermonnikoog, The Netherlands 26/28 November 1975. The Hague, Publishing Office Government, 1976. Wadden Sea Working Group 3, 96p.

EUR 7,50


43700 Wortel, C. (vw.) Terschelling en zes kunstenaars. Den Haag, Kunstzaal Van Heijningen, 2009. A. Hilterman; M. Kranendonk; T. Meeuws; J. Quispel; M. Schepers; H. Versfelt. Vele ill, 44 pp - softcover.

EUR 7,50


4307 Wumkes, G.A. (vw); Provinciale Bibliotheek van Friesland Catalogus der briefverzameling van S.A. Gabbema. Leeuwarden, Noord-Nederlandsche Boekhandel, 1930. 254p.

EUR 21,00


5888 Wumkes, G.A. Stads en dorpskroniek van Friesland. Twee delen. Leeuwarden, Eisma, 1930/1934. I. 1700-1800, 586 pp. II. 1800-1900. ill, 859 pp - linnen.

EUR 125,00


7682 Ypma, Y.N. Friesland annis domini 1940-1945. Bijdrage tot de geschiedenis van het Georganiseerde Verzet in Friesland. Samengesteld in opdracht van de Vereniging Friesland 1940 - 1945. Dokkum, Kamminga, 1953. 355 pp - linnen.

EUR 15,00


3242 Zandstra, E. (sam) Het Princehof. Amsterdam, Hollandsche Uitgevershuis, 1948. 98 foto's, 260 pp - linnen.

EUR 12,50


11220 Zandstra, E. De Waddeneilanden. Amsterdam/Antwerpen, Contact, [z.j.]. Contact Foto Pocket, 31 foto's Cas Oorthuys., 87 pp.

EUR 5,00


3246 Zandstra, E. Wiersum. Gedenkboek bij het vijtigjarig bestaan van de N.V. Landbouwbureau M. Wiersum. 1959. 59 pp + vele foto's van Hans de Boer.

EUR 12,50


40993 Zanten, M. van Aldus is opgeschilderd. Middeleeuwse muurschilderingen in Friese kerken 1100-1600. Groningen, REIO-PRoject, 1999. Vele ill. in kleur, 156 pp - hardcover.

EUR 15,00


6853 Zee, P.R. van der Cornelis Johannus de Jong 1869-1955. Sijn libben - syn minsken - syn fabryk. Joure, Douwe Egberts, 1989. 108pagr.

EUR 10,00


29259 Zee, P.R. van der Van winkelnering tot wereldmerk. Douwe Egberts van 1753 - 1987. Leeuwarden, Eisma, 1987. Vele ill, 270 pp - gebonden.

EUR 8,50


14198 Zijlma, I.H. De boerderijen in de Marne. Leens, Vereniging ter Bevordering van Landbouw en Nijverheid, [1966]. t.g.v. 125-jarig bestaan. ill, ruim 200 boerderijbeschrijvingen, 407 pp + losse kaart - linnen.

EUR 95,00


8048 Zoon, J.H. Friesland tussen hoop en vrees. Eneige beschouwingen over de invloed van de industrialisatie gedurende de periode 1950-1964 op de Friese welvaart. Drachten, Laverman, 1969. 1Disseratie EUR, 95 pp.

EUR 9,50


44002 Zwaal, A.J. Terschellinger historie. terschelling, 't Behouden Huys. ill, 128 pp - softcover.

EUR 10,00


2387 Zwaan, A. de Het anaerobe koolhydraat metabolisme in de zeemossel Mytilus Edulis L. Utrecht, Elinkwijk, 1971. Dissertatie RUU, 83p.

EUR 8,00


8984 Zwart, F. De broedvogels van Terschelling. Assen, KNNV-Terschelling, Van Gorcum, 1985. 40 foto's, 172 pp.

EUR 10,00